Ashim Chakravarty, Ph.D.

Department
Institute of Physics of Charles University
Phone
+420 95155 1320
Cell phone
+420 773 580 916
Fax
+420 224 922 797
E-mail
chakravarty@karlov.mff.cuni.cz
Room / building
F 227, 2nd floor, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2