Itzhak Halevy, Ph.D.

Phone
95155 1351
E-mail
halevy.itzhak.dr@gmail.com
Room / building
F 106, 1st floor, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2