Lekha Peedikakkandy, Ph.D.

Department
Department of Chemical Physics and Optics
Phone
951551606
E-mail
lekha@karlov.mff.cuni.cz
Room / building
F -154, 1st basement, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2