RNDr. Pavel Galář, Ph.D.

Phone
+420 951551606
E-mail
pavel.galar@seznam.cz
Room / building
F -154, 1st basement, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2