Vyhlášení vnitřní soutěže na realizaci TO

Vedení Matematicko-fyzikální fakulty UK vyhlašuje v souladu s pravidly "Vyhlášení rozvojových programů CRP 2019 a IP 2019-2020 a způsob získání dílčích podkladů pro zpracování Plánu realizace DZ UK na rok 2019" vnitřní projektovou soutěž tematických okruhů zaměřenou na aktivity:

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Předložený projekt musí být v souladu s cíli Dlouhodobého záměru MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným ministerstvem pro období 2016 – 2020) a prioritami dlouhodobého záměru vysoké školy a fakulty.

Podle požadavků MŠMT musí návrh projektu obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Název projektu.
  • Označení: Tematický okruh I – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  • Jméno řešitele (a příp. spoluřešitele) projektu.
  • Název fakulty: Matematicko-fyzikální fakulta UK.
  • Cíl(e) projektu.
  • Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu.
  • Popis konkrétních kvantitativních a/nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu.
  • Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na INV a NIV.

Předkládané projekty musejí být naplánovány na jedno- až dvouleté období. Popis projektu musí obsahovat stručné charakteristiky současného stavu, cíle a způsoby řešení, popř. sylabus předmětů/kurzů s vyznačenou inovací. Dále rozpočet projektu a zdůvodnění jednotlivých položek (u NIV: mzdové prostředky, OON, povinné odvody, materiální náklady a služby, cestovné, stipendia). U projektů, které budou realizovány jako víceleté, musí být žádost rozlišitelná dle různých let řešení (jak popisem cílů, tak i finančními požadavky). Rozpočet jednotlivých projektů je plánován na celé období řešení, tedy roky 2019-2020, a nelze jej změnit. Režie se u těchto projektů neplánuje.

Maximální (a zároveň celková) částka vyhrazená fakultou ročně na Tematický okruh I je 1 396 tis. Kč, maximální částka vyhrazená na projekt v daném roce je 700 tis. Kč. Požadované prostředky se uvádějí v zaokrouhlení na celé tisíce směrem nahoru. Součástí řešení jsou každoroční zprávy o plnění cílů projektu.

Řešitelem (i příp. spoluřešitelem) projektu musí být akademický pracovník MFF UK nebo student MFF UK. Stručnou anotaci projektu a návrh rozpočtu projektu je nutno podat elektronicky (formát doc, docx nebo pdf) do pondělí 27. 8. 2018 (včetně) na adresu fakultního koordinátora IP a CRP doc. RNDr. Pavla Svobody, CSc. <pavel.svoboda@mff.cuni.cz>. O tom, které projekty budou vybrány k financování, rozhodne kolegium děkana na svém zasedání 5. 9. 2018. Kritériem pro hodnocení bude kompatibilita projektu s prioritami dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizacemi. Při hodnocení bude dána přednost komplexním projektům. Kolegium děkana si vyhrazuje právo na finanční krácení podpořených návrhů. O výsledku hodnocení podaných projektů budou současně informováni i řešitelé podaných projektů.

Vybrané projekty ve finální formě (v rozsahu maximálně tří stran A4 a finanční tabulky) je nutno podat opět elektronicky (formát doc, docx nebo pdf) do 14. 9. 2018 (včetně) na adresu proděkana pro rozvoj prof. RNDr. Ladislava Skrbka, DrSc. <ladislav.skrbek@mff.cuni.cz> a fakultního koordinátora IP a CRP doc. RNDr. Pavla Svobody, CSc. <pavel.svoboda@mff.cuni.cz>. Finalizované projekty budou projednány na zasedání kolegia děkana 19. 9. 2018 a následně odeslány na rektorát UK.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (fakultní koordinátor IP a CRP),
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (proděkan pro PRopagaci).


Schválil a vyhlašuje:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UKV Praze 24. 7. 2018