Studentské projekty podporované GA UK

Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GA UK)

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) je součástí systému vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově v Praze. GA UK zahájila činnost v roce 1993. GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu.

 

Příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta

376217 Kvantově chemické metody založené na přístupu DMRG pro studium elektronových struktur komplexů s více přechodnými kovy
řešitel: Antalík, Andrej, rok zahájení: 2017

128317 Sloučeniny z rodiny UnTmX3n+2m – studium dimenzionality a magnetismu
řešitel: Bartha, Attila, rok zahájení: 2017

970217 Hierarchie zobrazení na třídách kontinuí
řešitel: Bartoš, Adam, rok zahájení: 2017

1576517 Nové materiály a nanostruktury pro spinovou fotoniku
řešitel: Beran, Lukáš, rok zahájení: 2017

800517 Stochastická termodynamika nerovnovážných stacionárních stavů
řešitel: Berestneva, Ekaterina, rok zahájení: 2017

1583117 Použití konvolučních neuronových sítí pro restaurování digitálních snímků
řešitel: Bílková, Zuzana, rok zahájení: 2017

886317 Optimalizace přípravy materiálů pro antiferomagnetickou spintroniku
řešitel: Brajer, Martin, rok zahájení: 2017

244217 Příprava a studium vlastností slitin s tvarovou pamětí Ni2MnGa dopovaných Indiem
řešitel: Cejpek, Petr, rok zahájení: 2017

794417 Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat
řešitel: Droganova, Kira, rok zahájení: 2017

1484217 Studium parametrů slunečního větru a jejich variací
řešitel: Ďurovcová, Tereza, rok zahájení: 2017

284317 Hierarchie hmot neutrin a neutrina ze supernovy
řešitel: Dvořák, Martin, rok zahájení: 2017

588217 Klasické a kvantové efekty v okolí izolovaných horizontů
řešitel: Flandera, Aleš, rok zahájení: 2017

156317 Intervalové lineární programování
řešitel: Garajová, Elif, rok zahájení: 2017

1444417 Multimodální rozpoznávání notopisu pomocí hlubokého učení
řešitel: Hajič, Jan, rok zahájení: 2017

1262217 Vliv příměsových prvků a extruze na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin s vysokou pevností
řešitel: Horváth, Klaudia, rok zahájení: 2017

888217 Kvantové transportní jevy v supravodivých nanosystémech
řešitel: Kadlecová, Alžběta, rok zahájení: 2017

1524217 Pokročilá simulace anatomicky věrohodného modelu obličeje
řešitel: Kadleček, Petr, rok zahájení: 2017

1583517 Formování a rekombinace s elektrony astrofyzikálně relevantních iontů v plazmatu za teplot od 40 K
řešitel: Kálosi, Ábel, rok zahájení: 2017

1583217 Vliv geometrie městské zástavby na proudění a šíření znečišťujících látek v městském baldachýnu
řešitel: Kluková, Zuzana, rok zahájení: 2017

1580817 Výzkum katodového katalyzátoru pro palivové články s polymerní membránou
řešitel: Komárková, Zuzana, rok zahájení: 2017

472217 Stochastická rekonstrukce pro nehomogenní bodové procesy
řešitel: Koňasová, Kateřina, rok zahájení: 2017

532217 Helioseismické inverze parametrů plazmatu v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
řešitel: Korda, David, rok zahájení: 2017

1054217 Zkoumání interakce vody a peroxidu vodíku s modelovými povrchy a funkcionalizovánými nanočásticemi oxidu ceru pro biologické aplikace
řešitel: Kosto, Yuliia, rok zahájení: 2017

1394217 Výzkum tenkých vrstev pro řízené uvolňování antibiotik
řešitel: Kratochvíl, Jiří, rok zahájení: 2017

1556217 Podobnostní metoda pro vyhledávání vazebních míst na proteinech založená na lokální podobnosti substruktur
řešitel: Krivák, Radoslav, rok zahájení: 2017

1016217 Reverzibilné vodíkové palivové články na báze tenkovrstvových nanoštruktúrnych katalyzátorov s minimálnym obsahom vzácnych kovov
řešitel: Kúš, Peter, rok zahájení: 2017

1176217 Numerické metody analýzy a vizualizace černoděrových prostoročasů
řešitel: Ledvina, Lukáš, rok zahájení: 2017

584217 Vliv okrajových podmínek v analýze proudění homogenních nestlačitelných tekutin
řešitel: Maringová, Erika, rok zahájení: 2017

1580317 Použití akordických a chroma vzdáleností pro music information retrieval
řešitel: Maršík, Ladislav, rok zahájení: 2017

1578717 Lokálně spojené echo state networks
řešitel: Matzner, Filip, rok zahájení: 2017

1114217 Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky
řešitel: Mediankin, Nikita, rok zahájení: 2017

1186217 Hybridní nanostruktury metal oxid/plazmový polymer pro regulaci uvolnění iontů
řešitel: Nikitin, Daniil, rok zahájení: 2017

170217 Konvoluční neuronové sítě v optickém rozpoznávání notových zápisů
řešitel: Novotný, Jiří, rok zahájení: 2017

1578217 Výzkum indukovaných změn na rozhraní magnetických materiálů
řešitel: Ohnoutek, Lukáš, rok zahájení: 2017

1530217 Optimalizace složení a termomechanického zpracování metastabilních slitin titanu pro bioaplikace
řešitel: Preisler, Dalibor, rok zahájení: 2017

194217 Molekulární simulace procesu postupného uvolňování interkalovaných léčiv do podvojných vrstevnatých hydroxidů
řešitel: Pšenička, Milan, rok zahájení: 2017

1583317 Modelování varianční struktury vícerozměrných víceúrovňových smíšených modelů
řešitel: Rusá, Šárka, rok zahájení: 2017

1584717 Možnosti prezentace obecné teorie relativity středoškolsky vzdělaným studentům a zájemcům
řešitel: Ryston, Matěj, rok zahájení: 2017

304217 Slapová deformace ledových měsíců
řešitel: Sládková, Kateřina, rok zahájení: 2017

1582417 Prostorově a časově rozlišená laserová spektroskopie antiferomagnetických materiálů využitelných ve spintronice
řešitel: Surýnek, Miloslav, rok zahájení: 2017

1584517 Fragmentace a reakumulace asteroidů s průměry 1 až 10 km, závislost na iniciální rotaci terče
řešitel: Ševeček, Pavel, rok zahájení: 2017

1514217 Parametrizované aproximační algoritmy
řešitel: Toufar, Tomáš, rok zahájení: 2017

1584217 Experimentální studium reakčních komplexů H2O– a H2O+
řešitel: Tran, Thuy Dung, rok zahájení: 2017

368217 Experimentálne a numerické štúdium dynamiky vírového klbka v kvantovej turbulencií.
řešitel: Varga, Emil, rok zahájení: 2017

634217 Efektivní rozvrhování v přetížených systémech
řešitel: Veselý, Pavel, rok zahájení: 2017

1582817 Studium triplet-tripletního přenosu energie ve fotosyntetických komplexech
řešitel: Vinklárek, Ivo, rok zahájení: 2017

1334217 Algebraické, štrukturálne a zložitostné aspekty grafových tried
řešitel: Zeman, Peter, rok zahájení: 2017

700217 Přeurčené invariantní soustavy v diferenciální geometrii
řešitel: Zima, Petr, rok zahájení: 2017

1584017 Valenční nestability v europiových sloučeninách
řešitel: Zubáč, Jan, rok zahájení: 2017

405516 mluvený jazyk porozumění v dialogových systémech s oteřenou doménou
řešitel: Aghaebrahimian, Ahmad, rok zahájení: 2016

643216 Rezonanční srážky elektronů s dvouatomovými molekulami
řešitel: Alt, Václav, rok zahájení: 2016

366216 Dynamické upřesňování strukturních parametrů proti datům z precesní elektronové difrakční tomografie
řešitel: Antunes Correa, Cinthia, rok zahájení: 2016

728616 Interakce prachových zrn se zářením
řešitel: Bartoň, Petr, rok zahájení: 2016

404316 Kalibrace a studium fyzikální odezvy detektoru Belle II
řešitel: Bilka, Tadeáš, rok zahájení: 2016

1134316 Hledaní ve videu pomocí multimodálních skic a sémantické podobnosti
řešitel: Blažek, Adam, rok zahájení: 2016

1158216 Algoritmické a strukturální otázky homomorfismů grafů do celých čísel
řešitel: Bok, Jan, rok zahájení: 2016

472216 Studium silně korelovaných elektronů v oxidu ceru
řešitel: Duchoň, Tomáš, rok zahájení: 2016

728916 Inverze zemětřesného zdroje s uvážením neurčitostí rychlostního modelu
řešitel: Halló, Miroslav, rok zahájení: 2016

1164216 Výzkum efektivity různých forem a metodik experimentů ve výuce fyziky
řešitel: Havlíček, Karel, rok zahájení: 2016

1152216 Astronomické ústavy české a německé univerzity v Praze v letech 1882–1945
řešitel: Hyklová, Petra, rok zahájení: 2016

932416 Elektrické a fotoelektrické vlastnosti organických polovodičov
řešitel: Chomutová, Radka, rok zahájení: 2016

128216 Rané fáze formování a vývoje planetárních systémů
řešitel: Chrenko, Ondřej, rok zahájení: 2016

1110516 Algoritmická predikce proteinových interakcí
řešitel: Jelínek, Jan, rok zahájení: 2016

926416 Topologické a algebraické metody v teorii grafů
řešitel: Kaluža, Vojtěch, rok zahájení: 2016

897316 Vliv fluoru na schopnost akumulace kyslíku aktivní podložky katalyzátorů Rh/CeOXFY
řešitel: Kettner, Miroslav, rok zahájení: 2016

850216 Využití umělých neuronových sítí pro strojový překlad
řešitel: Kocmánek, Tomáš, rok zahájení: 2016

196516 Černé díry a příbuzné prostoročasy ve čtyřech a více dimenzích
řešitel: Kolář, Ivan, rok zahájení: 2016

338216 Algoritmické metatechniky: aplikace a rozšíření
řešitel: Koutecký, Martin, rok zahájení: 2016

1144616 Laboratorní astrofyzika. Experimentální studium reakcí astrofyzikálně relevantních iontů s atomárním a molekulárním vodíkem a deuteriem.
řešitel: Kovalenko, Artem, rok zahájení: 2016

196216 Zpoždění aproximačních vlastností krylovovských metod při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností
řešitel: Kubínová, Marie, rok zahájení: 2016

1110816 Modelování fázových transformací v metastabilních slitinách beta titanu
řešitel: Kudinova, Natalia, rok zahájení: 2016

1109216 Využití Linked Data deskriptorů pro exploraci datových zdrojů
řešitel: Michelfeit, Jan, rok zahájení: 2016

1156216 Metody statické analýzy dynamických jazyků
řešitel: Míšek, Jakub, rok zahájení: 2016

186216 Vliv poruch na pohyb hvězd v hustých hvězdokupách
řešitel: Pavlík, Václav, rok zahájení: 2016

1170716 Rychlá charakterizace kvality polovodičových detektorů radiačního záření
řešitel: Pekárek, Jakub, rok zahájení: 2016

1168216 Studium reakcí iontů s atomárním deuteriem za nízkých teplot
řešitel: Rednyk, Serhiy, rok zahájení: 2016

932216 Elektroluminiscenční vlastnosti heteropřechodu grafen/SiC
řešitel: Rejhon, Martin, rok zahájení: 2016

1109516 Hydrodynamické simulace srážek versus pozorované rodiny asteroidů
řešitel: Rozehnal, Jakub, rok zahájení: 2016

448216 Fyzikální a chemické vlastnosti vrstev CeOx/SrTiO3(100)
řešitel: Schusser, Jakub, rok zahájení: 2016

18216 Aplikace deskriptivní teorie množin v reálné analýze
řešitel: Skálová, Alena, rok zahájení: 2016

1162216 Modelování absorbce a přenosu excitační energie ve fluorografenu z prvních principů
řešitel: Sláma, Vladislav, rok zahájení: 2016

200716 Asymptotická analýza evolučních diferenciálních rovnic vlnového typu na neomezených oblastech
řešitel: Slavík, Jakub, rok zahájení: 2016

1145016 Studium interakcí organokovových Ir(III) komplexů s biomolekulami pomocí QM a QM/MM metod
řešitel: Šebesta, Filip, rok zahájení: 2016

504616 Studium geometrie a symetrií v obecné relativitě
řešitel: Šrámek, Milan, rok zahájení: 2016

572216 Optické odezvy biomolekul na pravidelných kovových plasmonických nanostrukturách
řešitel: Šubr, Martin, rok zahájení: 2016

1109416 Charakterizace dynamiky částic v kvantovém proudění supratekutého hélia
řešitel: Švančara, Patrik, rok zahájení: 2016

710216 Modelování proudění v reálných geometriích mozkových aneurysmat a geometriích simulujících stenózy v aortálních chlopních
řešitel: Švihlová, Helena, rok zahájení: 2016

1106216 Vliv ultra-jemnozrnné mikrostruktury na fázové transformace v metastabilních beta-slitinách titanu
řešitel: Václavová, Kristína, rok zahájení: 2016

1172416 Adaptivní vzorkování přímého osvětlení pro efektivní simulaci přenosu světla
řešitel: Vévoda, Petr, rok zahájení: 2016

158216 Dynamické aspekty plánování a rozvrhování
řešitel: Vlk, Marek, rok zahájení: 2016

1170516 Řízení dialogu v otevřených doménách s využitím znalostních grafů.
řešitel: Vodolán, Miroslav, rok zahájení: 2016

300216 Vybrané vlnové jevy pozorované družicí DEMETER
řešitel: Záhlava, Jan, rok zahájení: 2016

68216 Magnetooptický výzkum napětím indukovaných změn magnetizace v nanostrukturách oxidů manganu
řešitel: Zahradník, Martin, rok zahájení: 2016

404716 Zkoumání extrémně vzácného rozpadu kaonu na pion, neutrino a antineutrino na experimentu NA62 v CERN
řešitel: Zamkovský, Michal, rok zahájení: 2016

1109816 Optimalizácia mikroštruktúry horčíkových zliatin s obsahom neodymu a ytria s potenciálnym využitím v medicíne
řešitel: Zemková, Mária, rok zahájení: 2016

1094216 Extrakce a použití nezávislého systému momentových invariantů prostředky strojového učení
řešitel: Zita, Aleš, rok zahájení: 2016

120616 Dobývání znalostí při analýze sociálních sítí
řešitel: Zvirinský, Peter, rok zahájení: 2016

134715 Mikrostruktura a mechanické vlastnosti Al slitin po intenzivní plastické deformaci
řešitel: Bajer Jan, rok zahájení: 2015

127615 Numerická analýza problémů v časově závislých oblastech
řešitel: Balázsová Monika, rok zahájení: 2015

369015 Studium dynamických prostoročasů v obecné teorii relativity
řešitel: Basovník Marek, rok zahájení: 2015

251715 Studium deformačního chování lehkých slitin pomocí pokročilých mikromechanických modelů a in-situ měření
řešitel: Čapek Jan, rok zahájení: 2015

201515 Využití metrických indexů pro efektivní multimediální exploraci
řešitel: Čech Přemysl, rok zahájení: 2015

322715 Volterrovské procesy a jejich aplikace
řešitel: Čoupek Petr, rok zahájení: 2015

322715 Nesoulad supravodivých vlastností LaPd2Al(2-x)Gax s BCS teorií – vliv hydrostatického tlaku
řešitel: Doležal Petr, rok zahájení: 2015

112715 Studium dynamiky vodíkově vázaných sítí ve směsích H2O/D2O metodami NMR spektroskopie
řešitel: Dvořák Petr, rok zahájení: 2015

172915 Konvergence a efektivita adaptivních metod pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic se zahrnutím algebraické chyby
řešitel: Gergelits Tomáš, rok zahájení: 2015

270815 Expanze modelů, jejich prezentace a příbuzné deskriptivní problémy
řešitel: Glivická Jana, rok zahájení: 2015

174815 Nové přístupy k matematickému zpracování dat získaných metodou vícedechového vyplavování dusíku z plic a jejich klinické využití
řešitel: Horáček Jaroslav, rok zahájení: 2015

220215 Vývoj hybridních počítačových modelů s aplikacemi ve fyzice nízko- i vysokoteplotního plazmatu
řešitel: Hromádka Jakub, rok zahájení: 2015

324015 Studium přirozeného stárnutí hořčíkových slitin s prvky vzácných zemin
řešitel: Hruška Petr, rok zahájení: 2015

158215 Ukládaní a dotazování Linked Data uložených v relačních databázi
řešitel: Chaloupka Miloš, rok zahájení: 2015

394515 Procedurální modelování biotopů
řešitel: Kahoun Martin, rok zahájení: 2015

248815 Implementace numerického modelu atmosféry WRF/chem a jeho aplikace
řešitel: Karlický Jan, rok zahájení: 2015

188515 Výzkum vlivu popularizačních aktivit v oblasti fyziky na zvýšení zájmu o obor a případová studie přidané hodnoty vybraných aktivit
řešitel: Kolář Karel, rok zahájení: 2015

915 Deskriptivní vlastnosti Banachových prostorů
řešitel: Kovařík Vojtěch, rok zahájení: 2015

390615 Autoadaptivní smart cyber-physical systémy
řešitel: Krijt Filip, rok zahájení: 2015

187115 Genetické programování v typovaných jazycích
řešitel: Křen Tomáš, rok zahájení: 2015

323015 Adaptivita v optimalizační metodě využívající vícenásobné střelby pro falzifikaci hybridních dynamických systémů
řešitel: Kuřátko Jan, rok zahájení: 2015

277915 Depozice a studium vlastností antibakteriálních nanokompozitů kov/plazmový polymer
řešitel: Kuzminova Anna, rok zahájení: 2015

358615 Mikroskopické studium katalytických vrstev pro palivové články
řešitel: Lavková Jaroslava, rok zahájení: 2015

52315 Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu
řešitel: Libovický Jindřich, rok zahájení: 2015

189015 Manipulace stavu molekul ftalocyaninu na pasivovaném povrchu křemíku hrotem STM
řešitel: Majer Karel, rok zahájení: 2015

391115 Spolehlivost komunikace v Adaptivních Smart Cyber-Physical Systémech
řešitel: Matěna Vladimír, rok zahájení: 2015

326515 Vliv pasivace křemíkových povrchů na růst uspořádaných organických vrstev
řešitel: Matvija Peter, rok zahájení: 2015

364015 Pokročilé metody strojového učení ve hře Go
řešitel: Moudřík Josef, rok zahájení: 2015

388615 Studium polymorfismu kvadruplexů nukleových kyselin
řešitel: Mudroňová Kateřina, rok zahájení: 2015

8515 Fotohallovská spektroskopie semi-izolačního CdTe
řešitel: Musiienko Artem, rok zahájení: 2015

33315 Optimalita Orliczových prostorů
řešitel: Musil Vít, rok zahájení: 2015

250015 Prostorové rozložení okolohvězdné látky v hmotných polodotykových dvojhvězdách
řešitel: Nemravová Jana Alexandra, rok zahájení: 2015

362715 Studium oscilací neutrin na experimentu NOvA
řešitel: Nosek Tomáš, rok zahájení: 2015

338915 Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference
řešitel: Novák Michal, rok zahájení: 2015

363015 Kritické chování v sloučeninách příbuzných s UCoAl
řešitel: Opletal Petr, rok zahájení: 2015

268115 Plazmové systémy pro depozici tenkých vrstev s využitím ve fotonice
řešitel: Perekrestov Roman, rok zahájení: 2015

1915 Získávání znalostí z hlasového dialogu
řešitel: Plátek, Ondřej, rok zahájení: 2015

294215 Molekulární simulace hydrotalcitů interkalovaných pravastatinem a fluvastatinem
řešitel: Pšenička, Milan, rok zahájení: 2015

92315 Cílově orientované aposteriorní odhady chyby numerických řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
řešitel: Roskovec, Filip, rok zahájení: 2015

362215 Biomimetické nanostrukturované plazmové polymery s víceškálovou drsností
řešitel: Shelemin, Artem, rok zahájení: 2015

391715 Algoritmická teorie her
řešitel: Schmid, Martin, rok zahájení: 2015

201715 Charakteristiky předpověditelnosti v pozorovaných a simulovaných atmosférických datech
řešitel: Skořepa, Jan, rok zahájení: 2015

62315 Jemné vlastnosti funkcí ze Sobolevových prostorů
řešitel: Slavíková, Lenka, rok zahájení: 2015

164815 Monte Carlo metody s Markovskými řetězci pro efektivní syntézu obrazu
řešitel: Šik, Martin, rok zahájení: 2015

24215 Testy kvantové elektrodynamiky a struktura protonu
řešitel: Šimsa, Daniel, rok zahájení: 2015

174615 Adaptivní virtuální screening
řešitel: Škoda, Petr, rok zahájení: 2015

177215 Studium vzniku a vývoje částic fází α a ω v moderních slitinách titanu
řešitel: Šmilauerová, Jana, rok zahájení: 2015

70515 Termodynamická analýza účinnosti palivových článků
řešitel: Vágner, Petr, rok zahájení: 2015

188115 Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku
řešitel: Valenta, Jaroslav, rok zahájení: 2015

241515 Integrace automatického plánování v robotice
řešitel: Vodrážka, Jindřich, rok zahájení: 2015

340915 Strojové učení v simulacích přenosu světla
řešitel: Vorba, Jiří, rok zahájení: 2015

52215 Synchronizační vlastnosti konečných automatů
řešitel: Vorel, Vojtěch, rok zahájení: 2015

280815 Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku
řešitel: Wagenknech David, rok zahájení: 2015

36615 Depopulácia excitovaných stavov atómov v medzihviezdnom priestore
řešitel: Zámečníková Petra, rok zahájení: 2015

362214 Sloučeniny z rodiny UnTmX3n+2m – nové možnosti pro studium dimenzionality a magnetismu
řešitel: Bartha, Attila, rok zahájení: 2015

730214 Databáze rozptylových dat ze srážek elektronů s atomy vodíku pro astrofyzikální aplikace
řešitel: Benda, Jakub, rok zahájení: 2015

1676214 Vlastnosti uhlíkových kompozitních systémů dekorovaných kovovými nanočásticemi, sloužících jako nosiče katalyzátorů pro palivový článek s kyselinou mravenčí.
řešitel: Bieloshapka, Igor, rok zahájení: 2015

548214 Konfigurační LP a další moderní metody pro aproximační a online algoritmy
řešitel: Böhm, Martin, rok zahájení: 2015

122214 Programovací prostředí pro paralelní zpracování datově intenzivních úloh
řešitel: Brabec, Michal, rok zahájení: 2015

718214 Studium komplexů porfyrinů s chirálními organickými molekulami
řešitel: Březina, Václav, rok zahájení: 2015

1922214 Sluneční vítr jako monitor procesů na Slunci
řešitel: Cagaš, Petr, rok zahájení: 2014

1852214 Automatické zpracování seismických dat z lokálních sítí WEBNET a REYKJANET
řešitel: Doubravová, Jana, rok zahájení: 2014

1882314 Štúdium nových zliatin na báze horčíka s riadenou mikroštruktúrou (texturou)
řešitel: Drozdenko, Daria, rok zahájení: 2014

1968214 Studium oscilačních proudění a kavitace v kapalném héliu vizualizačními metodami
řešitel: Duda, Daniel, rok zahájení: 2014

2058214 Adaptivní generátor přirozeného jazyka
řešitel: Dušek, Ondřej, rok zahájení: 2014

690214 Ramseyova teorie v kombinatorické a výpočetní geometrii
řešitel: Eliáš, Marek, rok zahájení: 2014

82214 Ramanova mikrospektroskopie biologických objektů
řešitel: Gregorová, Šárka, rok zahájení: 2014

550214 Predikce sekundární struktury rRNA
řešitel: Hajič, Jan, rok zahájení: 2014

700214 Výzkum sektoru liché parity v QCD při nízkých energiích
řešitel: Husek, Tomáš, rok zahájení: 2014

1062214 Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy
řešitel: Chrenko, Ondřej, rok zahájení: 2014

414214 Studium transportních procesů probíhajících při interakci plazmatu s vnořenou pevnou látkou
řešitel: Ibehej, Tomáš, rok zahájení: 2014

1860214 Miskoncepce středoškolských studentů v termodynamice a jejich využití pro vývoj experimentů v Interaktivní fyzikální laboratoři
řešitel: Kácovský, Petr, rok zahájení: 2014

2062214 Haptická vizualizace nepružných deformací a destrukcí těles
řešitel: Kadleček, Petr, rok zahájení: 2014

692214 Rekombinace iontů zajímavých pro astrofyziku
řešitel: Kálosi, Ábel, rok zahájení: 2014

338214 Termální vývoj krátkoperiodických kamenných exoplanet: vliv povrchové teploty a orbitálních parametrů
řešitel: Káňová, Michaela, rok zahájení: 2014

942214 Morfologie a reaktivita katalyzátorů Pt/CeO2 studované in vitro v prostředí elektrolytu
řešitel: Keresteš, Jiří, rok zahájení: 2014

2000314 Numerické simulace v obecné relativitě a astrofyzice
řešitel: Khirnov, Anton, rok zahájení: 2014

1808214 Pozorování a modelování disků Be a B[e] hvězd
řešitel: Klement, Robert, rok zahájení: 2014

1784214 Strukturální teorie grafů a efektivni algoritmy
řešitel: Knop, Dušan, rok zahájení: 2014

2032214 Trojrozměrný dynamický model vertikální segmentace zemětřesení
řešitel: Kostka, Filip, rok zahájení: 2014

134214 Kvantově kritické chování sloučenin CenTmIn3n+2m (T= Pd, Pt)
řešitel: Kratochvílová, Marie, rok zahájení: 2014

716314 Studium nanočástic oxidů železa pomocí NMR
řešitel: Křišťan, Petr, rok zahájení: 2014

1474314 Vlnové procesy ve střední atmosféře a jejich význam pro vazbu vybraných atmosférických oblastí
řešitel: Kuchař, Aleš, rok zahájení: 2014

236214 Nanoštruktúrne plynové senzory na báze oxidov cínu a céru, dopovaných vzácnymi kovmi
řešitel: Kúš, Peter, rok zahájení: 2014

244214 Konvexní obálky množin
řešitel: Lechner, Jindřich, rok zahájení: 2014

2002214 Studium interakcí vodíku a defektů v titanu a jeho biokompatibilních slitinách pomocí positronové anihilační spektroskopie
řešitel: Lukáč, František, rok zahájení: 2014

1568314 Alternativní způsob anotace jazykových dat
řešitel: Lukšová, Ivana, rok zahájení: 2014

1170214 Elektromagnetická indukce v heterogenním zemském plášti: Řešení obrácené úlohy
řešitel: Maksimov, Mikhail, rok zahájení: 2014

708314 Analýza hudobnej harmónie
řešitel: Maršík, Ladislav, rok zahájení: 2014

522214 Modelování katalytických reaktorů pro výrobu pohonných hmot
řešitel: Orava, Vít, rok zahájení: 2014

1332314 Struktura a vlastnosti hydridů na bázi slitin typu γ-U
řešitel: Paukov, Mykhaylo, rok zahájení: 2014

2040214 Malé agregáty – prověrka nových metod modelování optických spekter
řešitel: Perlík, Václav, rok zahájení: 2014

298514 Studium inverzních katalyzátorů založených na oxidu wolframu
řešitel: Polášek, Jan, rok zahájení: 2014

1662214 WGS studie naprášenych tenkých vrstev katalyzátorů Pt-CeOx
řešitel: Rednyk, Andrii, rok zahájení: 2014

1572314 Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky
řešitel: Rosa, Rudolf, rok zahájení: 2014

1918214 Dynamika viroidových částic a ribozomů
řešitel: Říhová, Martina, rok zahájení: 2014

1910214 Studium antiferomagnetických materiálů pomocí ultrarychlé magneto-optiky
řešitel: Saidl, Vít, rok zahájení: 2014

2022214 Ultrarychlé elektronické procesy v polovodičových nanostrukturách
řešitel: Salava, Jan, rok zahájení: 2014

1926314 Nanokompozity na bázi plazmových polymerů pro biolékařské a aerokosmické aplikace
řešitel: Samokhina, Maria, rok zahájení: 2014

2048514 Struktura a chemická reaktivita modelových katalyzátorů NiPt/CeO2 a CoPt/CeO2 pro aplikace v palivových článcích
řešitel: Stetsovych, Vitalii, rok zahájení: 2014

730414 Řešitelnost rovnic na slovech
řešitel: Sýkora, Jiří, rok zahájení: 2014

546214 Magnetické vlastnosti sloučeniny TmCo2
řešitel: Šebesta, Jakub, rok zahájení: 2014

2052214 Strukturní defekty v detektorech CdZnTe a CdTe charakterizované pomocí Pozitronové Anihilační Spektroskopie (PAS)
řešitel: Šedivý, Lukáš, rok zahájení: 2014

610214 Metody výpočetní inteligence pro metaučení
řešitel: Šmíd, Jakub, rok zahájení: 2014

572214 Reakce aniontů s atomy a molekulami za nízkých teplot
řešitel: Tran, Thuy Dung, rok zahájení: 2014

390214 Stochastické optimalizační algortimy v plánování
řešitel: Trunda, Otakar, rok zahájení: 2014

720214 Chování systému s f elektrony na pokraji existence magnetismu
řešitel: Vališka, Michal, rok zahájení: 2014

2076214 Moderní řečové dialogové systémy
řešitel: Žilka, Lukáš, rok zahájení: 2014

758214 Numerické řešení neceločíselných diferenciálních rovnic
řešitel: Živčáková, Andrea, rok zahájení: 2014

320313 Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
řešitel: Aulická, Marie, rok zahájení: 2014

1262213 Kombinatorické struktury a diskrétní geometrie
řešitel: Balko, Martin, rok zahájení: 2014

142213 Kvantitativní vlastnosti Banachových prostorů
řešitel: Bendová, Hana, rok zahájení: 2014

320813 Zkoumání top kvarků pomocí aparatury ATLAS
řešitel: Berta, Peter, rok zahájení: 2014

470413 Studium struktury a teplotní stability titanátových nanotrubek
řešitel: Brunátová, Tereza, rok zahájení: 2014

1374213 Fokusace a charakterizace svazku kapilárního XUV laseru pro depozici tenkých vrstev
řešitel: Burian, Tomáš, rok zahájení: 2014

472313 Metody zotavení distribuovaného proudového zpracování dat
řešitel: Čermák, Miroslav, rok zahájení: 2014

559813 Využití technik virtuálního vypravěčství v realistických doménách
řešitel: Černý, Martin, rok zahájení: 2013

1370313 Studium CP narušení na experimentu Belle
řešitel: Červenkov, Daniel, rok zahájení: 2013

68413 Modely očních pohybů při sledování více objektů
řešitel: Děchtěrenko, Filip, rok zahájení: 2013

794313 Studium kubické fáze Ce2O3/Cu(111) úhlově rozlišenými metodami fotoelektronové spektroskopie
řešitel: Duchoň, Tomáš, rok zahájení: 2013

1388213 Vývoj softvéru na analýzu geometrickej morfometrie – Morphome3cs
řešitel: Dupej, Ján, rok zahájení: 2013

664313 Dvoukrokové metody odhadu pro nehomogenní shot-noise Coxovy procesy – prostorové a časoprostorové
řešitel: Dvořák, Jiří, rok zahájení: 2013

1096213 Diskontinuity ve slunečním větru: jejich šíření, vývoj a vliv na konfiguraci magnetosféry
řešitel: Enžl, Jakub, rok zahájení: 2013

920913 Interaktívne spôsoby vyhľadávania v audiovizuálnych dialógových korpusoch
řešitel: Galuščáková, Petra, rok zahájení: 2013

1390213 Vlastnosti booleovských formulí a jejich souvislost s konstrukcí SAT-solverů
řešitel: Gurský, Štefan, rok zahájení: 2013

1072313 Studium mnohočetné lékové rezistence u kvasinek Kluyveromyces lactis
řešitel: Jančíková, Iva, rok zahájení: 2013

1360313 Ultrarychlá magnonika
řešitel: Janda, Tomáš, rok zahájení: 2013

196213 Reprezentace grafů omezené podmínkami
řešitel: Klavík, Pavel, rok zahájení: 2013

76213 Vibronové stavy ve sloučeninách CeTX3 a CeT2X2
řešitel: Klicpera, Milan, rok zahájení: 2013

8313 Hyperjemné interakce v multiferoikách
řešitel: Kmječ, Tomáš, rok zahájení: 2013

946213 Studium nespojitého charakteru plastické deformace pomocí metody akustické emise
řešitel: Knapek, Michal, rok zahájení: 2013

935213 Jednokanálová slepá dekonvoluce digitálního obrazu
řešitel: Kotera, Jan, rok zahájení: 2013

1006613 Optimalizace parametrů stabilizačních metod pro rovnice konvekce-difúze
řešitel: Lukáš, Petr, rok zahájení: 2013

910913 Metody explorace multimediálních databází v reálném čase
řešitel: Moško, Juraj, rok zahájení: 2013

1410213 Nabíjení prachových zrn v různých plazmatických prostředích
řešitel: Nouzák, Libor, rok zahájení: 2013

558313 Teorie absorpce a její aplikace
řešitel: Opršal, Jakub, rok zahájení: 2013

1302313 Studium systémů na bázi grafenu a nanočástic
řešitel: Pacáková, Barbara, rok zahájení: 2013

1224213 Přesné výpočty atomových spekter
řešitel: Patkóš, Vojtěch, rok zahájení: 2013

528413 Studium adsorpčních míst v moderních porézních materiálech metodami NMR pevné fáze
řešitel: Peksa, Mikuláš, rok zahájení: 2013

126313 Vývoj uživatelských preferencí v čase
řešitel: Peška, Ladislav, rok zahájení: 2013

382313 Vliv substrátu na růst tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů
řešitel: Petr, Martin, rok zahájení: 2013

1448413 Ultrarychlé elektronické procesy v III-V polovodičových kvantových bodech
řešitel: Pokorný, Martin, rok zahájení: 2013

602213 Pohyb malých těles sluneční soustavy:od prachových částic k asteroidům
řešitel: Pokorný, Petr, rok zahájení: 2013

1428213 Plynule odlévané hliníkové slitiny po intenzivní plastické deformaci metodou ECAP
řešitel: Poková, Michaela, rok zahájení: 2013

1416213 Evoluce a adaptabilita komplexních aplikací
řešitel: Polák, Marek, rok zahájení: 2013

1434213 Infračervená femtosekundová spektroskopie elektron-děrových kapek v diamantu a polovodičových nanostruktur
řešitel: Popelář, Tomáš, rok zahájení: 2013

851713 Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech
řešitel: Rulfová, Zuzana, rok zahájení: 2013

848413 Infračervená luminiscenční mikroskopie
řešitel: Scholz, Marek, rok zahájení: 2013

571413 Aproximace, vychylování a lokálně volné moduly
řešitel: Slávik, Alexander, rok zahájení: 2013

454213 Analýza a numerické řešení zobecněného integrálního modelu Oldroydova typu pro viskoelastické nenewtonovské tekutiny
řešitel: Soukup, Ivan, rok zahájení: 2013

914813 Automatické zpracování snímků buněk z mikroskopu
řešitel: Soukup, Jindřich, rok zahájení: 2013

158213 Studium fázových transformací ve slitinách beta-Ti pro využití v medicíně
řešitel: Stráský, Josef, rok zahájení: 2013

108313 Dynamika stratosféry a propojení s troposférou a mezosférou
řešitel: Šácha, Petr, rok zahájení: 2013

1250213 Středoškolská výuka kombinatoriky orientovaná na problem-solving
řešitel: Šalom, Pavel, rok zahájení: 2013

1408213 Interaktivní vyučovací metody typu Peer Instruction a studium jejich začleňování do výuky fyziky
řešitel: Šestáková, Jana, rok zahájení: 2013

1362413 Strojové učení pro efektivní syntézu obrazu
řešitel: Šik, Martin, rok zahájení: 2013

154613 Efektivní molekulární reprezentace
řešitel: Škoda, Petr, rok zahájení: 2013

1356213 Využití mnohonásobných referencí ve strojovém překladu
řešitel: Tamchyna, Aleš, rok zahájení: 2013

496213 Automatizace momentové a skluzové inverze zemětřesení
řešitel: Vackář, Jiří, rok zahájení: 2013

366213 Stacionární stav a rozpad kvantové turbulence generované prouděním v kanálech a detekované pomocí tlumení druhého zvuku
řešitel: Varga, Emil, rok zahájení: 2013

456213 Studium funkce membránových proteinů
řešitel: Zahumenský, Jakub, rok zahájení: 2013

1124513 Styly učení ve fyzice
řešitel: Zajacová, Blanka, rok zahájení: 2013

879113 Studium neutronových hvězd v jádře galaxie
řešitel: Zajaček, Michal, rok zahájení: 2013

1054213 Nové koncepty depolarizace polovodičových detektorů Rentgenova záření
řešitel: Zázvorka, Jakub, rok zahájení: 2013

1224413 Adsorpce a manipulace konjugovaných molekul na nanostrukturovaných křemíkových substrátech
řešitel: Zimmermann, Petr, rok zahájení: 2013

872713 Adaptivní metody pro řešení nestacionárních nelineárních konevktivně-difuzních úloh
řešitel: Živčák, Andrej, rok zahájení: 2013

550112 Radiativní asociace molekulárních iontů astrochemického významu
řešitel: Augustovičová, Lucie, rok zahájení: 2013

500912 Studium srážek těžkých iontů na detektoru ATLAS
řešitel: Balek, Petr, rok zahájení: 2013

600112 Návrh efektivních algoritmů pro řešení splnitelnosti Booleovských formulí a přibuzných problémů pro paralelní architektúry
řešitel: Balyo, Tomáš, rok zahájení: 2013

567312 Algoritmická explorace a hledání axiomů pro efektivní podobnostní vyhledávání
řešitel: Bartoš, Tomáš, rok zahájení: 2013

640212 Topologie a parametrizace algebraických variet pro geometrické aplikace
řešitel: Blažková, Eva, rok zahájení: 2013

513512 In-situ výzkum procesu plastické deformace hořčíkových slitin
řešitel: Čapek, Jan, rok zahájení: 2013

617412 Příprava uhlíkových a oxidických vrstev na křemíkových a polymerních substrátech pro planární palivové články
řešitel: Dubau, Martin, rok zahájení: 2013

610112 Reaktivita modelových katalyzátorů na bázi oxidu ceru v limitě extrémní redukce
řešitel: Dvořák, Filip, rok zahájení: 2012

676112 Studium vnitřních napětí kompozitů na bázi hořčíku nedestruktivními metodami
řešitel: Farkas, Gergely, rok zahájení: 2012

655012 BDI jazyky jako nástroje pro specifikaci chování inteligentních virtuálních agentů
řešitel: Gemrot, Jakub, rok zahájení: 2012

703912 Magnetické a jiné elektronové vlastnosti intermetalických sloučenin RFexAl12-x (R – Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu a Y, 5 ≤ x ≤ 6) s konkurenčními interakcemi
řešitel: Gorbunov, Denis, rok zahájení: 2012

606412 Studium polí v křivých prostoročasech
řešitel: Haláček, Jakub, rok zahájení: 2012

678212 Analýza elektromagnetických emisí hvizdového módu a jejich role při urychlování energetických částic na relativistické energie ve vnějším Van Allenově radiačním pásu
řešitel: Hrbáčková, Zuzana, rok zahájení: 2012

712712 Techniky pro explicit state model checking
řešitel: Jančík, Pavel, rok zahájení: 2012

629612 Dynamický popis a správa multiagentních systémů v deskripčních logikách
řešitel: Kazík, Ondřej, rok zahájení: 2012

691412 UV rezonanční Ramanův rozptyl nukleových kyselin
řešitel: Klener, Jakub, rok zahájení: 2012

713612 Potlačení jetů ve srážkách PbPb na LHC
řešitel: Kosek, Tomáš, rok zahájení: 2012

667012 Studium adsorpce aromatických ketonů na polovodičových površích
řešitel: Krejčí, Ondřej, rok zahájení: 2012

659112 Studium interakce záporných iontů s atomárním vodíkem
řešitel: Mulin, Dmytro, rok zahájení: 2012

594512 Vývoj nového tomografického kódu pro studium rychlostní struktury svrchního pláště Země
řešitel: Munzarová, Helena, rok zahájení: 2012

703812 Vlastnosti vícenásobných hvězdných systémů
řešitel: Nemravová, Jana Alexandra, rok zahájení: 2012

695612 Vliv algebraické chyby na celkovou chybu v numerickém řešení parciálních diferenciálních rovnic
řešitel: Papež, Jan, rok zahájení: 2012

604612 Diagnostika plazmatu pro depozici tenkých vrstev
řešitel: Perekrestov, Roman, rok zahájení: 2012

573512 Matematická logika a teorie složitosti
řešitel: Pich, Ján, rok zahájení: 2012

710812 Deskriptivní vlastnosti slabých topologií
řešitel: Rmoutil, Martin, rok zahájení: 2012

530712 Experimentální a teoretická analýza hořčíkových slitin s velkou uloženou deformační energií
řešitel: Stráská, Jitka, rok zahájení: 2012

532212 Studium redoxního mechanismu Pt(IV) komplexů spojeného s jejich navázáním na DNA
řešitel: Šebesta, Filip, rok zahájení: 2012

719812 Studie fázového přechodu v polymerních roztocích a interpenetrujících sítích
řešitel: Šťastná, Julie, rok zahájení: 2012

566012 Studium precipitačních jevů v Mg slitinách s prvky vzácných zemin pomocí anihilace pozitronů
řešitel: Vlček, Marián, rok zahájení: 2012

539612 Studium ultrarychlé odezvy elektronů v nanostrukturovaných a neuspořádaných polovodičových systémech metodu THz spektroskopie
řešitel: Zajac, Vít, rok zahájení: 2012