Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK)

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze (PRVOUK)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) jsou programy určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na UK. Byly vyhlášeny Univerzitou Karlovou v Praze v souladu s jejím Dlouhodobým záměrem na léta 2011–2015.

Systém PRVOUK se skládá z jednotlivých Programů, které společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti pěstované na UK. Každý Program je seskupením osob (především akademických a vědeckých pracovníků, doktorandů a magisterských studentů, ale i dalších pracovníků UK) zabývajících se šířeji definovaným vědním oborem nebo mezioborovou problematikou (vědní oblast).

Struktura PRVOUK je zveřejněna stránkách poskytovatele.

 

MFF hlavní řešitel

Fyzika
koordinátor: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

Informatika
koordinátor: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Matematika
koordinátor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

 

MFF spoluřešitel

Enviromentální výzkum
koordinátor: doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
participující fakulty PřF, COŽP, FHS, MFF, PF, PedF, LF3

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání
koordinátor: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
participující fakulty PedF, FF, MFF, FTVS