Přijímací řízení Bc., 2014–2015

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
E-mail: studijni@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 262
   

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 31. 3. 2014
Řádný termín přijímacích zkoušek: 11. 6. 2014
Náhradní termín přijímací zkoušky: 20. 6. 2014, lze o něj požádat ze závažných důvodů
   
Administrativní poplatek s elektronickou přihláškou: 500 Kč
   

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a doložení této skutečnosti. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů. Tyto schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou, případně jazykovou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno (viz níže).

U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor. Viz: http://ff.cuni.cz/…14_15_bc.pdf

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Podmínky pro přijetí bez odborné přijímací zkoušky

Pro studijní program Fyzika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u všech uchazečů; žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky uchazeč nepodává.

Pro studijní programy Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

 1. úspěšně ukončili nebo ukončí ve školním roce 2012/13 nebo 2013/2014 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nepřevyšuje 1.5;
 2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) či Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D);
 3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
 4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2012/13 nebo 2013/2014 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%.

Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit na studijní oddělení MFF UK nejpozději

 • do 31. 3. 2014 v případě bodu 1.
 • do 30. 4. 2014 v případě bodů 2.-3.
 • do 29. 5. 2014 v případě bodu 4.

Začátkem května zašle MFF všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodu 4 tak mohou učinit až do 29. 5. 2014, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodu 4, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Odborná přijímací zkouška

Pro studijní programy Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na fakultě (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

Jazyková přijímací zkouška. Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nestudují nebo nestudovali alespoň dva roky střední nebo vysokou školu v ČR nebo SR, konají přijímací zkoušku z českého jazyka. Jazyková zkouška je písemná a bude bodově hodnocena. Maximální celkový počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro úspěšné složení jazykové zkoušky je 50 bodů ze 100 možných.

U písemné přijímací zkoušky (jak odborné tak jazykové) je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Podání přihlášky

 • Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí administrativní poplatek. Při platbě administrativního poplatku, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Úhradu je možné provést také v měně EURO. Administrativní poplatek je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu administrativního poplatku je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí).

Bankovní spojení pro platbu:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1 
Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179 
Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději však do 30. 9. 2014 ověřenou kopii dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také nejpozději do 30. 9. 2014 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami). Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nejpozději 25. 10. 2014.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu administrativní poplatek v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Potvrzení lékaře MFF UK nepožaduje.