Přijímací řízení Bc., 2013–2014

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
E-mail: studijni@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 262
   

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 28. 2. 2013
Řádný termín přijímacích zkoušek: 12. 6. 2013
Náhradní termín přijímací zkoušky: 21. 6. 2013, lze o něj požádat ze závažných důvodů
   
Administrativní poplatek s elektronickou přihláškou: 500 Kč
   

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Po té je pro uchazeče (a přihlášku) informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku,který je splatný k 28. 2. 2013. Administrativní poplatek je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí bezprostředně po vykonání maturitní zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2013, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro dodání dokladů limitováný dnem 25. 10. 2013. V případě, že přihláška není řádně vyplněna, uchazeč nedodal stanovené přílohy nebo nezaplatil administrativní poplatek v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovéne lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Potvrzení lékaře MFF UK nepožaduje.

Bankovní spojení: Banka: Komerční banka Účet: 21210277/0100 IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277 SWIFT: KOMB CZ PP Variabilní symbol: 1 Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179 Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

Součástí přijímacího řízení je ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů. Tyto schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou, případně jazykovou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno (viz níže).

Na každý studijní obor s výjimkou studijního oboru Finanční matematika studijního programu Matematika, jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti stanovené dále v částech Odborná přijímací zkouška a Jazyková přijímací zkouška.

Na studijní obor Finanční matematika studijního programu Matematika je stanoven nejvyšší počet přijímaných uchazečů na 140. V případě, že počet uchazečů splňujících požadované odborné i jazykové schopnosti přesahuje 140, je přijato 140 nejlepších uchazečů (plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného hodnocení jako uchazeč na místě 140; o pořadí uchazečů rozhoduje celkový počet bodů z odborné přijímací zkoušky). V opačném případě jsou přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti.

Odborná přijímací zkouška

Pro studijní program Fyzika je odborná přijímací zkouška na bakalářské studium zrušena; žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky uchazeč nepodává.

Pro studijní programy Informatika a Matematika se koná písemná přijímací zkouška. Zkouška obsahuje 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na fakultě (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí, Vaším úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Na vypracování máte 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

Prominutí odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium v českém jazyce – studijní programy Informatika a Matematika, s výjimkou oboru Finanční matematika

Odbornou přijímací zkoušku na bakalářské studium v uvedených studijních programech děkan promine uchazečům, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek, skutečnost řádně doloží a o prominutí požádají:

  1. úspěšně ukončili nebo ukončí ve školním roce 2011/12 nebo 2012/2013 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nepřevyšuje rozhodnou hodnotu. V případě oborů zaměřených na vzdělávání (Matematika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání) je rozhodná hodnota rovna 2.0, pro ostatní obory je rozhodná hodnota rovna 1.75;
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního kola matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo fyzikální olympiády (kategorie A), nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) či fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D);
  3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
  4. ukončili středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2011/12 a ve společné části maturitní zkoušky složili zkoušku z předmětu Matematika – vyšší úroveň obtížnosti s hodnocením 1 nebo 2, nebo ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2011/12 nebo 2012/2013 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti alespoň 75%.

Podepsanou žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 9. 5. 2013 v případě bodů 1.-3., a pro žádost o prominutí podle bodu 4. až do 29. 5. 2013. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Pokud uchazeč splňuje a patřičně doložil některou z uvedených podmínek, zašle mu MFF ještě před termínem konání odborné přijímací zkoušky rozhodnutí o jejím prominutí.

Prominutí odborné přijímací zkoušky se nevztahuje na uchazeče o studium oboru Finanční matematika bakalářského studijního programu Matematika.

Jazyková přijímací zkouška

Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nestudují nebo nestudovali střední školu v ČR nebo SR konají přijímací zkoušku z českého jazyka. Jazyková zkouška je písemná a bude bodově hodnocena. Maximální celkový počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro přijetí (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných.

K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.