Přijímací řízení Bc., 2012–2013

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
E-mail: studijni@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 262
   

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: 29. 2. 2012
Řádný termín přijímacích zkoušek: 6. 6. – 8. 6. 2012
Náhradní termín přijímací zkoušky: 20. 6. – 22. 6. 2012, lze o něj požádat ze závažných důvodů
   
Administrativní poplatek s elektronickou přihláškou: 500 Kč
   

Informace o přijímacím řízení

Odborná přijímací zkouška na bakalářské studium

Studijní program Fyzika

Odborná přijímací zkouška na bakalářské studium je zrušena.

Studijní programy Informatika a Matematika

V písemné zkoušce bude zadáno 10 úloh. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 10 bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných. Nejvyšší počet uchazečů (140) přijímaných na studijní obor je stanoven pouze pro studijní obor Finanční matematika, studijní program Matematika, který se otevírá pouze v prezenčním studiu.

Prominutí odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium – studijní programy Informatika a Matematika

Přijímací zkoušku na bakalářské studium děkan promine uchazečům, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. úspěšně ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nepřevyšuje 1,5. Žádost o prominutí přijímací zkoušky uchazeč podá současně s přihláškou. Známky z matematiky uchazeč uvede v přihlášce a škola potvrdí správnost údajů;
  2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního kola matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo fyzikální olympiády (kategorie A);
  3. byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) nebo fyzikální olympiády kategorie (A, B, C, D);
  4. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře nebo Korespondenčního semináře z programování, které pořádá MFF UK.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky podle bodů 2–4 uchazeč musí podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 9. 5. 2012. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Prominutí přijímací zkoušky se nevztahuje na uchazeče o studium oboru Finanční matematika bakalářského studijního programu Matematika.

Jazyková zkouška na bakalářské studium

Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nestudují nebo nestudovali střední školu v ČR nebo SR budou konat přijímací zkoušku z českého jazyka. Tuto zkoušku děkan promine, pokud bude dobrá znalost českého jazyka doložena dokladem o tom, že uchazeč složil maturitní zkoušku v českém nebo slovenském jazyce. Doloženou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka je třeba podat do 9. 5. 2012. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce.

Jazyková zkouška na bakalářské studium je písemná a bude bodově hodnocena, maximální celkový počet bodů je 100. Minimální bodová hranice pro přijetí (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných.

U písemné přijímací zkoušky (jak odborné tak i jazykové) je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu včetně předepsaných příloh.
  • Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení o absolvování středoškolského studia (ukončeného maturitou). Tento doklad je třeba zaslat na adresu studijního oddělení MFF UK,
  • Úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí (pokud je předepsaná). V případě odborné přijímací zkoušky to znamená získání alespoň 40 bodů. V případě jazykové zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů,
  • U bakalářského studijního programu Matematika, oboru Finanční matematika je nejvyšší počet přijímaných 140.

Vyhodnocování přijímací zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky budou v případě jejího konání vyjádřeny bodovým ohodnocením. O pořadí uchazečů rozhoduje celkový součet bodů z odborné přijímací zkoušky, pokud je předepsána.

Úspěšné absolvování jazykové zkoušky, pokud je předepsána, je pouze nutnou podmínkou pro přijetí.

K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.