Kombinované studium

Upozorňujeme uchazeče, že v kombinované formě studia jsou pro nové studenty otevírány jen v navazujícím magisterském studiu pouze učitelské studijní obory.

Na fakultě lze studovat jednak v prezenční, jednak v kombinované formě studia. Fakulta má zájem o studenty v obou formách studia. Kombinovaná forma studia je však z řady důvodů obtížná, například proto, že studenti v této formě studia mohou jen výjimečně navštěvovat pravidelné přednášky určené pro studenty denního studia, problémy vznikají při organizaci jejich práce v laboratořích, atd. Dalším problémem je také to, že vzhledem k charakteru studia na fakultě si nestačí pouze osvojit určité vědomosti. Kromě vědomostí je podstatná i zkušenost, která vzniká při řešení problémů ve spolupráci se zkušeným učitelem, který se zabývá také vědeckou činností. Tyto zkušenosti jsou prakticky nesdělitelné při pasivním způsobu studia (např. studiem učebnic) a vzhledem k charakteru oborů studovaných na fakultě tvoří významnou součást profilu absolventa fakulty. Velmi významná je spolupráce s učitelem i při přípravě bakalářské či diplomové práce. Proto všem studentům kombinovaného studia doporučujeme podle jejich možností navštěvovat přednášky, cvičení i další formy studia, které fakulta nabízí. Těmto studentům také doporučujeme se aktivně obracet na přednášející, cvičící, zodpovědné učitele případně i garanty studia se žádostmi o konzultace či jinou pomoc při studiu. To jim alespoň částečně může nahradit každodenní styk s učiteli.

Studium na různých studijních programech a studijních oborech se často významným způsobem liší. Studijní plány na fakultě jsou pouze doporučené a studenti si vyučované předměty zapisují podle vlastního uvážení. Z těchto důvodů je obtížné výuku pro studenty v kombinované formě studia připravit jednotným organizačním způsobem. Kromě individuálních konzultací, které si studenti domlouvají sami, jednotlivé sekce fakulty (fyzikální, informatická a matematická) připravují i hromadné konzultace a výuku na základě zájmu studentů a v časech, které se určují po dohodě se zájemci o tuto výuku. Hlavní pozornost fakulty je přitom soustředěna na studium v prvním či druhém ročníku studia, které bývají na základě dlouhodobých poznatků pro studenty nejobtížnější. Proto všem studentům v kombinované formě studia doporučujeme, aby svůj zájem o výuku s dostatečným předstihem před začátkem přednáškového období projevili a přednášející vhodným způsobem kontaktovali. Jen tak se nedostanou do časového skluzu a výuka může být pro ně včas zajištěna. Z podobných důvodů doporučujeme, aby si studenti plnění svých povinností rovnoměrně rozložili mezi zimní a letní semestr.

Od akademického roku 2019/2020 se kombinovaná forma studia v bakalářském cyklu neotevírá!