Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

5. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

Garantující pracoviště: Katedra fyziky kondenzovaných látek
Oborový garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Charakteristika studijního oboru:
Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. K výuce společné pro celý obor si studenti mohou volit jedno ze zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika povrchových modifikací. Každý z uvedených tématických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvoleném zaměření.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:
Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře strojírenského, elektrotechnického, metalurgického a chemického průmyslu (především v oblasti makromolekulárních látek a organické chemie), ústavy zaměřené na ochranu a modifikaci materiálů a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Cílem studia je poskytnout široké vzdělání v kvantové teorii, termodynamice a statistické fyzice ve vazbě na současné přístupy teorie kondenzovaných soustav, a to soustav jak anorganických, tak organických a makromolekulárních. Současně poskytnout přehled o principech moderních experimentálních metod a technologických postupů. Ve vybraném zaměření poskytnout hlubší vzdělání a praktické dovednosti.

Doporučený průběh studia

Předpokladem úspěšného magisterského studia tohoto oboru je získání základních znalostí na úrovni následujících předmětů:

kód Předmět Kredity ZS LS
NBCM110 Kvantová teorie I   9 4/2 Z+Zk
NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek   6 3/1 Z+Zk
NFPL505 Úvod do fyziky měkkých materiálů   3 1/1 Z+Zk
NFPL192 Proseminář fyziky kondenzovaných soustav   3 0/2 Z
NFPL141 Kvantová teorie II 1 5 2/1 Z+Zk

1 Pro magisterské studium studijní plány: Fyzika atomových a elektronových struktur a Fyzika nízkých teplot. Lze zapisovat v ZS i LS.

Tyto předměty se obvykle zapisují ve třetím roce bakalářského studia programu Fyzika jako povinně volitelné. Pokud posluchač tyto nebo jim ekvivalentní předměty neabsolvoval, měl by si je ve vlastním zájmu zapsat jako volitelné v prvním roce navazujícího magisterského studia. Obsah uvedených předmětů je součástí společných požadavků státní závěrečné zkoušky.

Povinné a povinně volitelné předměty – skupina 1 (25 kreditů)

Studenti si volí jedno z pěti zaměření Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot a Fyzika povrchových modifikací.

1. rok magisterského studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NFPL145 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I   9 3/3 Z+Zk
NFPL146 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II   9 3/3 Z+Zk
NFPL800 Termodynamika kondenzovaných soustav   5 2/1 Z+Zk
NFPL801 Oborový seminář I 1 3 0/2 Z
NFPL802 Oborový seminář II 1 3 0/2 Z
NSZZ023 Diplomová práce I   6 0/4 Z
Fyzika atomových a elektronových struktur
NFPL143 Fyzika pevných látek I   9 4/2 Z+Zk
NFPL144 Struktura látek a strukturní analýza   7 3/2 Z+Zk
NFPL147 Fyzika pevných látek II   9 4/2 Z+Zk
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM066 Základy makromolekulární chemie   5 2/1 Z+Zk
NBCM208 Základy makromolekulární fyziky   4 3/0 Zk
NBCM058 Relaxační chování polymerů   3 2/0 Zk
NBCM038 Elektrické a optické vlastnosti polymerů   3 2/0 Zk
NBCM231 Aplikovaná termodynamika   3 2/0 Zk
Fyzika materiálů
NFPL132 Teorie kondenzovaných látek   6 3/1 Z+Zk
NFPL133 Struktura materiálů   4 3/0 Zk
NFPL135 Fyzika materiálů I   4 2/1 Z+Zk
NFPL139 Fyzika materiálů II   4 2/1 Zk
NFPL137 Technologie materiálů   3 2/0 Zk
NFPL136 Speciální praktikum fyziky materiálů   4 0/3 Z
Fyzika nízkých teplot
NFPL143 Fyzika pevných látek I   9 4/2 Z+Zk
NFPL168 Fyzika a technika nízkých teplot   3 2/0 Zk
NFPL169 Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus   3 2/0 Zk
NFPL092 Radiofrekvenční spektroskopie pevných látek   3 2/0 Zk
NFPL206 Vybrané kapitoly z kvantové fyziky pevných látek   7 3/2 Z+Zk
Fyzika povrchových modifikací
NBCM066 Základy makromolekulární chemie   5 2/1 Z+Zk
NBCM213 Fyzika přípravy tenkých vrstev   3 2/0 Zk
NBCM233 Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev   5 2/1 Z+Zk
NBCM214 Procesy plazmové polymerace   3 2/0 Zk
NBCM231 Aplikovaná termodynamika   3 2/0 Zk

1 Jako Oborový seminář studenti navštěvují právě jeden z následujících seminářů: Seminář strukturní analýzy (NFPL037), Seminář teorie kondenzovaného stavu (NFPL062), Seminář z magnetismu (NFPL118), Seminář z fyziky nízkých teplot (NFPL098), Seminář fyziky materiálů (NFPL113), Seminář z fyziky polymerů (NBCM091), Studijní seminář plazmových polymerů (NBCM200).

2. rok magisterského studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NFPL124 Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III   6 2/2 Zk
NSZZ024 Diplomová práce II   9 0/6 Z
NSZZ025 Diplomová práce III   15 0/10 Z
Fyzika atomových a elektronových struktur
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM217 Moderní směry ve fyzice makromolekul   4 3/0 Zk
NBCM142 Diplomový seminář KMF   3 0/2 Z
Fyzika materiálů
Fyzika nízkých teplot
Fyzika povrchových modifikací
NBCM219 Vybrané problémy fyziky reálných povrchů   3 2/0 Zk
NBCM142 Diplomový seminář KMF   3 0/2 Z

Povinně volitelné předměty – skupina 2 (15 kreditů)

kód Předmět Kredity ZS LS
Fyzika atomových a elektronových struktur
NFPL115 Elektronová mikroskopie   3 2/0 Zk
NFPL122 Magnetické vlastnosti pevných látek   3 2/0 Zk
NFPL014 Dielektrické vlastnosti pevných látek   3 2/0 Zk
NFPL040 Aplikovaná strukturní analýza   3 1/1 Z+Zk
NFPL154 Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách   6 2/2 Z+Zk
NFPL030 Rtg metody studia struktury a mikrostruktury materiálů   5 2/1 Z+Zk
NFPL082 Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů   3 2/0 Zk
NFPL013 Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách   3 2/0 Zk
NFPL155 Studium reálné struktury pevných látek   3 2/0 Zk
NFPL157 Fyzika ve vysokých magnetických polích   3 2/0 Zk
NFPL156 Fyzika ve vysokých tlacích   3 2/0 Zk
NFPL158 Magnetické struktury   4 2/2 Z+Zk
NFPL550 Tepelná kapacita pevných látek   3 2/0 Zk
NFPL011 Výpočtová fyzika a návrh materiálů   3 2/0 Zk
NFPL004 Nerovnovážná statistická fyzika a termodynamika   3 2/0 Zk
NFPL039 Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů   3 1/1 Z+Zk
NFPL159 Moderní materiály s aplikačním potenciálem   3 2/0 Zk
NFPL551 Korelace v mnohoelektronových systémech   3 2/0 Zk
Fyzika makromolekulárních látek
NBCM098 Rentgenová strukturní analýza biomolekul a makromolekul   3 2/0 Zk
NBCM211 Měřicí metody elektrických vlastností polovodivých a nevodivých materiálů   3 1/1 Z+Zk
NFPL018 Transportní a povrchové vlastnosti pevných látek   3 2/0 Zk
NBCM230 NMR spektroskopie polymerů   3 2/0 Zk
NBCM209 Pravděpodobnostní metody fyziky makromolekul   3 2/0 Zk
NBCM076 Teorie polymerních struktur   3 2/0 Zk
NBCM072 Základy molekulární elektroniky   3 2/0 Zk
NBCM062 Strukturní teorie relaxačního chování polymerů   3 2/0 Zk
Fyzika materiálů
NFPL107 Základy krystalografie   3 1/1 Z+Zk
NFPL115 Elektronová mikroskopie   3 2/0 Zk
NFPL055 Kinetika fázových transformací   3 2/0 Zk
NFPL305 Magnetismus materiálů   3 2/0 Zk
NFPL197 Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací   3 2/0 Zk
NFPL198 Teorie poruch krystalu   3 2/0 Zk
NFPL080 Akustika ve fyzice kondenzovaého stavu   6 3/1 KZ
NFPL140 Fyzika materiálů III 1 3 2/0 Zk
NFPL103 Anihilace pozitronů v pevných látkách   3 2/0 Zk
Fyzika nízkých teplot
NFPL171 Makroskopické kvantové jevy I   3 2/0 Zk
NFPL172 Makroskopické kvantové jevy II   3 2/0 Zk
NFPL093 Vybrané kapitoly z teorie a metodiky magnetické rezonance   3 2/0 Zk
NFPL097 Jaderně spektroskopické metody studia hyperjemných interakcí   3 1/1 Z+Zk
NFPL174 Základy mechaniky tekutin a turbulence   3 2/0 Zk
NFPL096 Mössbauerova spektroskopie   3 2/0 Zk
NFPL175 NMR v magneticky uspořádaných látkách   3 1/1 Z+Zk
NFPL091 NMR vysokého rozlišení 1 4 3/0 Zk
NFPL129 Jaderné metody studia magnetických systémů   3 2/0 Zk
NFPL095 Základy kryotechniky   3 2/0 Zk
NFPL103 Anihilace pozitronů v pevných látkách   3 2/0 Zk
NFPL128 Vybrané partie z pozitronové anihilační spektroskopie 1 3 1/1 Z+Zk
NFPL102 Elektronová struktura ultratenkých magnetických vrstev   3 2/0 Zk
NFPL184 Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek   3 0/2 Z 0/2 Z
NFPL204 Magnetické nanočástice   3 2/0 Zk
NFPL179 Kvantový popis NMR   5 2/1 Z+Zk
Fyzika povrchových modifikací
NFPL107 Základy krystalografie   3 1/1 Z+Zk
NBCM234 Konstrukce depozičních aparatur   5 2/1 Z+Zk
NBCM235 Základy fyziky plazmatu   3 2/0 Zk
NFPL149 Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev   3 2/0 Zk
NBCM215 Modifikace povrchů a její aplikace   3 2/0 Zk
NBCM236 Nanokompozitní a nanostrukturované tenké vrstvy   3 2/0 Zk
NBCM220 Tvrdé a supertvrdé vrstvy a jejich aplikace   3 2/0 Zk
NBCM232 Elektrické vlastnosti tenkých vrstev   3 2/0 Zk
NBCM222 Optické vlastnosti tenkých vrstev   3 2/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NFPL037 Seminář strukturní analýzy   3 0/2 Z
NFPL062 Seminář teorie kondenzovaného stavu   3 0/2 Z
NFPL118 Seminář z magnetismu   3 0/2 Z
NFPL098 Seminář z fyziky nízkých teplot   3 0/2 Z
NFPL113 Seminář fyziky materiálů   3 0/2 Z
NBCM091 Seminář z fyziky polymerů   3 0/2 Z
NBCM200 Studijní seminář plazmových polymerů   3 0/2 Z
NFPL500 Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM)   2 0/2 Z
NFPL038 Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly   3 2/0 Zk
NFPL072 Systémy s korelovanými f-elektrony   3 2/0 Zk
NFPL177 Supravodivost   5 2/1 Z+Zk
NFPL006 Řešení výpočetně náročných úloh ve fyzice   3 1/1 Z+Zk
NBCM060 Základy vytváření polymerních struktur   3 2/0 Zk
NFPL017 Automatizace experimentu   4 1/2 Z
NFPL051 Mechanické vlastnosti nekovových materiálů   3 2/0 Zk
NFPL058 Experimentální metody ve fyzice kovů   3 1/1 KZ
NFPL074 Praktické užití transmisní elektronové mikroskopie 1 4 0/3 Z
NFPL120 Moderní problémy fyziky materiálů   3 2/0 Zk
NFPL199 Fyzikální metody studia nanostruktur   3 2/0 Zk
NEVF106 Řádkovací mikroskopie — STM, AFM   3 2/0 Zk
NFPL130 Fyzikální metalurgie hliníkových slitin pro tváření   3 2/0 Zk
NFPL196 Linux ve fyzikální laboratoři   3 1/1 Z+Zk
NFPL194 Seminář o aktuálním dění ve fyzice materiálů   3 0/2 Z
NFPL304 Technologie a vlastnosti materiálů na bázi železa 1 3 2/0 Zk
NFPL306 Slitiny lehkých kovů 1 3 2/0 Zk
NFPL307 Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie 1 4 0/3 Z
NBCM096 Elektronový transport v kvantových systémech   5 2/1 Z+Zk

1 Předmět je možno zapsat buď v zimním anebo letním semestru.

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

 získání alespoň 120 kreditů
 splnění všech povinných předmětů zvoleného oboru
 získání alespoň 25 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 1
 získání alespoň 15 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru ze skupiny 2
 odevzdání vypracované diplomové práce ve stanoveném termínu

Předmět lze splnit jeho úspěšným absolvováním či uznáním z předchozího studia.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky

A. Společné požadavky

1. Principy kvantového popisu kondenzovaných soustav
Popis pevné látky jako problém mnoha částic — skládání momentu hybnosti, Hundova pravidla, důsledky symetrie — symetrie vlnové funkce, Blochův teorém. Typy vazeb v molekulách a kondenzovaných soustavách.

Elektronové stavy v pevných látkách — pásová struktura a metody jejího výpočtu: jednoelektronové přiblížení a metody řešení efektivních rovnic (metoda LCAO, téměř volné elektrony, LAPW, pseudopotenciály). Adiabatická aproximace, variační princip a poruchový počet.

Interakce mezi elektrony — druhé kvantování, Hartree-Fockova aproximace, teorie funkcionálu hustoty. Kvazičástice v kondenzovaných soustavách.

Interakce elektromagnetického záření s látkou — absorpce a emise fotonu. Stimulovaná a spontánní emise, výběrová pravidla. Doba života kvantových stavů, přirozená šířka spektrální čáry.

2. Termodynamika a statistická fyzika kondenzovaných soustav
Termodynamická rovnováha, stavové veličiny a stavové rovnice. Hlavní termodynamické věty a jejich důsledky, entropie a absolutní teplota. Termodynamické potenciály, podmínky rovnováhy a stability. Kritické jevy, fázové přechody, Landauova teorie. Popis nerovnovážných procesů, lineární nerovnovážná termodynamika. Statistický popis stavu, distribuční funkce a matice hustoty. Liouvilleova rovnice. Gibbsovy stacionární soubory, souborové středování, odvození stavových rovnic. Klasické a kvantové systémy neinteragujících částic. Brownův pohyb, difuze ve vnějším poli.

3. Základy fyziky kondenzovaných látek
Struktura kondenzovaných soustav — krystalová struktura, bodová a translační symetrie, základy krystalografie. Reciproký prostor, Brillouinova zóna.

Reálná struktura látek — poruchy krystalické struktury, uspořádání na dlouhou a krátkou vzdálenost. Amorfní látky a jejich popis, párové distribuční funkce. Popis topologie, prostorové a elektronové struktury makromolekul.

Pohyb atomů a molekul v kondenzovaných látkách: Difuze. Kmity mřížky, fonony, tepelná kapacita.

Elektrické vlastnosti: polarizační mechanismy, dielektrická susceptibilita. Interakce mřížky iontového krystalu s elektromagnetickou vlnou. Vedení elektrického proudu: Sommerfeldův model, elektrony v periodickém poli, pásová struktura kovů a polovodičů. Základní poznatky o supravodivosti.

Magnetické vlastnosti: diamagnetismus a paramagnetismus, magnetizace, magnetická susceptibilita. Spontánní uspořádání magnetických momentů. Magnetizační procesy ve feromagnetikách.

Mechanické silové pole: elastická a plastická deformace, viskozita. Viskoelasticita a kaučuková elasticita polymerních systémů, skelný přechod, princip časově-teplotní superpozice.

4. Experimentální metody
Metody určování struktury — základní difrakční metody: difrakce a rozptyl rtg záření, elektronů, neutronů, atomů a iontů. Mikroskopické metody — světelná, řádkovací a transmisní elektronová mikroskopie.

Makroskopické a mikroskopické metody studia mechanických, tepelných, dielektrických, optických, transportních a magnetických vlastností látek.

Základní spektroskopické metody (radiofrekvenční, mikrovlnné, optické, rentgenové, gama, fotoemisní) a jejich použití.

B. Užší zaměření

Student si volí okruh otázek odpovídající jeho zaměření.

1. Fyzika atomových a elektronových struktur

Atomová struktura látek
Bodové a prostorové grupy. Symetrie fyzikálních vlastností. Struktura krystalů, kvazikrystalů, modulovaných struktur a amorfních látek. Používání strukturních databází. Kinematická teorie difrakce: rozptyl na elektronu, atomu a molekule; rozptyl na periodických a nízkodimenzionálních strukturách. Základy dynamické teorie difrakce. Využití neutronů a synchrotronového záření. Počítačové simulace, ab initio výpočty.

Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti látek
Vodivostní elektrony v materiálech (klasický a kvantový popis), elektrony v periodickém potenciálu. Elektronová struktura kovů, polovodičů a izolátorů, optické vlastnosti. Chemická vazba, koheze, hybridizace elektronových stavů. Elektron-fononová interakce, elektrický a tepelný transport. Coulombovská a výměnná interakce, elektronové korelace, vznik magnetického momentu. Magnetické uspořádání, symetrie. Mikroskopické modely magnetismu. Nízkodimenzionální systémy. Měrné teplo, teplotní roztažnost. Magnetotransportní a magnetoelastické jevy. Dielektrika, elektrická permitivita, feroelektrika a antiferoelektrika. Elektrooptické a magnetooptické jevy. Využití mikroskopických a makroskopických metod. Vliv vnějšího tlaku, fyzika ve vysokých magnetických polích. Ab initio výpočty elektronové struktury a fyzikálních vlastností. Aplikační využití elektronových vlastností materiálů. Nanomateriály.

Kolektivní jevy
Spontánní narušení symetrie a parametr uspořádání. Mikroskopický popis fázových přechodů, teorie středního pole, fluktuace. Strukturní a magnetické fázové přechody. Spontánní uspořádání jaderných momentů. Kondo mřížka a systémy s těžkými fermiony. Bose-Einsteinova kondenzace atomu. Supravodivost a supratekutost. Kooperativní jevy mimo rovnováhu, lasery.

2. Fyzika makromolekulárních látek

Struktura makromolekul
Konfigurace, konformace, takticita a stereoregularita polymerních řetězců. Architektura makromolekulárních systémů. Způsoby přípravy makromolekulárních systémů, chemická struktura polymerů, způsoby výstavby polymerních sítí, bod gelace. Distribuce a průměry molárních hmotností.

Fyzikální vlastnosti makromolekulárních systémů
Relaxační vlastnosti, skelný přechod a teorie volného objemu, časově-teplotní superpozice. Pojem lineární viskoelasticity, viskoelastické funkce, Boltzmannův princip superpozice. Termodynamika polymerních roztoků, směsí a blokových kopolymerů — fázové diagramy. Flory-Hugginsova teorie, botnací rovnováha. Koligativní vlastnosti polymerních roztoků. Přechod klubko-globule. Krystalizace polymerů. Elektrické a optické vlastnosti polymerů, generace a transport náboje v organických strukturách.

Experimentální metody
Metody studia skelného přechodu, měření reologických a viskoelastických vlastností, dynamická mechanická analýza. Měření dielektrických a elektrických vlastností, termální depolarizace. Detekce teplotních přechodů, diferenciální skenovací kalorimetrie. Metody určování molekulových hmotností a struktury polymerů. Difrakční/rozptylové a spektroskopické metody pro studium struktury makromolekulárních systémů.

3. Fyzika materiálů

Poruchy krystalové mřížky
Krystalová mřížka, vakance, intersticiály, vrstevné chyby, subhranice, hranice zrn, dvojčata, inkluze, dispersoidy, precipitáty. Interakce poruch krystalové mřížky. Experimentální metody studia poruch krystalové mřížky: mechanické zkoušky, difrakční a zobrazovací metody, termická analýza, akustická emise.

Mechanické vlastnosti
Plastická deformace, teorie zpevnění, creep a lom. Statické a dynamické odpevnění, zotavení poruch mřížky, superplasticita, nestabilita plastické deformace, tvarová paměť.

Termodynamika vícesložkových systémů
Binární a ternární fázové diagramy, model párových vazeb, pákové pravidlo, intermediální fáze. Fázové transformace, tuhnutí slitin, segregační procesy. Difuzní a bezdifuzní transformace v pevných látkách, TTT-diagramy, Avramiho rovnice. Difuze v pevných látkách.

Moderní materiály a technologie
Intermetalické sloučeniny, keramické a kompozitní materiály, submikrokrystalické a nanokrystalické materiály, kvazikrystaly, materiály s tvarovou pamětí, technologie přípravy moderních materiálů.

4. Fyzika nízkých teplot

Elektronová struktura pevných látek
Metody výpočtu elektronové struktury. Elektronová struktura a magnetické vlastnosti pevných látek. Magnetické momenty volného atomu/iontu, interakce s krystalovým polem, korelační jevy, výměnné interakce, lokalizované a itinerantní magnetické momenty.

Fyzika a technika nízkých teplot
Metody získávání nízkých a velmi nízkých teplot, základní vlastnosti kryokapalin. Nízkoteplotní termometrie.

Makroskopické kvantové jevy 
Supravodivost, Cooperovy páry, Meissnerův jev, slabá supravodivost. Supravodiče I. a II. druhu, vysokoteplotní supravodivost. Supratekutost 4He, 3He, makroskopická vlnová funkce, Boseova-Einsteinova kondenzace.

Hyperjemné interakce a jaderný magnetismus
Elektrické a magnetické momenty atomových jader, elektrická a magnetická hyperjemná interakce. Spinový hamiltonián, hyperjemné štěpení energetických hladin, role symetrie okolí jádra.

Experimentální metody studia hyperjemných interakcí (jaderná magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance, mionová spinová rotace, Moessbauerův jev, jaderná orientace, metoda porušených úhlových korelací) a jejich využití pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury.

5. Fyzika reálných povrchů

Fyzika povrchů
Vazba molekuly na povrchu, absorpce, ideální a reálný povrch, elektronová struktura povrchů, povrchové stavy, výstupní práce, emise nabitých částic, emise elektronu, princip elektronové spektroskopie, interakce částic a záření s povrchem, fotoemise, princip fotoelektronové spektroskopie, sekundární elektronové emise, difrakce. Energie povrchů a rozhraní.

Experimentální metody studia povrchu
Metody elektronové spektroskopie (AES, REED), metody iontové spektroskopie (SIMS, SNMS), metody fotoelektronové spektroskopie (UPS, XPS) a jejich praktické použití. Metody elektronové mikroskopie. Měření povrchové energie: statické a dynamické metody měření kontaktního úhlu. Infračervená spektroskopie ATR FTIR, metody rtg. difrakce — maloúhlový rozptyl.

Příprava tenkých vrstev
Definice tenké vrstvy, pojem tloušťky tenké vrstvy, počáteční stadium a mechanismy růstu vrstvy. Základní metody jejich přípravy: vyparování ve vakuu, stejnoměrné a vysokofrekvenční rozprašování, CVD, PE CVD anorganických a organických vrstev (plazmová polymerace). Metody diagnostiky růstu tenké vrstvy, měření rychlosti nanášení a tloušťky, určování struktury a morfologie, mechanických, elektrických a optických vlastností. Modifikace povrchu, změny povrchové energie a chemické aktivity. Použití tenkých vrstev — tvrdá, oderuvzdorná pokrytí, ochranné a pasivační vrstvy, optické tenké vrstvy, vrstvy pro mikroelektroniku.