Harmonogram SZZ pro Bc. stud. obor Aplikovaná fyzika

Harmonogram SZZ pro Bc. stud. obor Aplikovaná fyzika v září 2018

do 30. 4. 2018

 • vedoucí prací navrhnou oponenta a oznámí ho tajemníkům pracovišť k odsouhlasení vedoucím pracoviště
 • seznam vedoucích a oponentů prací pošlou tajemníci předsedovi subkomise pro SZZ pro obor Aplikovaná fyzika ke schválení
 • žádost oponentovi o vypracování posudku zajistí pracoviště

14. 5. – 18. 5.

 • odevzdávání bakalářských prací na sekretariát Katedry fyziky kondenzovaných látek (KFKL),  Ke Karlovu 5, přízemí, v době 9:00–11:30 a 13:00–16:00
 • odevzdávání před stanoveným termínem je možné po předchozí domluvě na sekretariátě KFKL
 • současně student vloží práci ve formátu PDF, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém (případně další nezbytné údaje) v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 8/2010 a její doplnění Směrnicí děkana č. 12/2010
 • student doručí na KFKL jeden výtisk práce a předloží potvrzení (viz formulář) o předání druhého výtisku vedoucímu práce a třetího výtisku oponentovi
 • student se přihlásí k SZZ na studijním oddělení po předložení zmíněného potvrzení (v pátek odpoledne nemá studijní oddělení úřední hodiny)

21. 5.

 • předseda subkomise pro SZZ zkontroluje formální náležitosti prací
 • při nesplnění všech náležitostí může předseda komise práci odmítnout
 • seznam prací, které tyto náležitosti splňují, předseda předá na studijní oddělení

do 11. 6.

 • uzavření studia a kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ na studijním oddělení

11. 6.

 • v případě nejasností konzultuje studijní oddělení předsedu komise
 • studijní oddělení zajistí rozeslání jednotlivých oznámení o konání SZZ

do 19. 6.

 • doručení podepsaných posudků vedoucích a oponentů (stačí 1 exemplář) na sekretariát KFKL
 • posudky vedoucího i oponenta obsahují návrh známky v obou exemplářích
 • existují-li posudky již dříve, doručí je student na KFKL spolu s výtiskem práce
 • vedoucí i oponent vloží nepodepsané posudky v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 8/2010

27. 6.

 • konání SZZ v době 9:30–14:00
 • student se může ze SZZ omluvit před započetím zkoušky a zadáním otázek
 • obhajoba bakalářské práce probíhá zpravidla pomocí formální prezentace s užitím projekční techniky. Délka prezentace musí být do 10 minut, student ji připraví ve formátu PowerPoint nebo PDF a přinese ji buď na USB médiu nebo CD. Technické podrobnosti dohodne s předsedajícím příslušné subkomise.
 • přítomnost oponenta či vedoucího je nezbytná jen v případě, kdy navrhují práci hodnotit stupněm „dobře“ anebo „neprospěl/a“
 • za obhájenou bakalářskou práci se udělí jedna známka
 • dvě ústní otázky se zhodnotí jednou výslednou známkou za ústní část zkoušky
 • závěrem se stanoví jedna známka za celkový průběh SZZ

do 30. 6.

 • předseda subkomise odevzdá v listinné podobě na studijní oddělení protokoly o SZZ, podepsané záznamy o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů subkomise
 • současně vloží záznamy o průběhu obhajob bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS
 • odevzdají jeden výtisk každé bakalářské práce oproti podpisu na předávacím protokolu do knihovny

V Praze dne 18. 4. 2018

prof. R. Kužel, předseda subkomise pro SZZ

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208