Harmonogram SZZ pro Bc. stud. obor Obecná fyzika, 2016/2017

Harmonogram SZZ pro Bc. stud. obor Obecná fyzika v září 2017

do 30. 4. 2017

 • vedoucí prací navrhnou oponenta a oznámí ho tajemníkům pracovišť k odsouhlasení vedoucím pracoviště
 • seznam vedoucích a oponentů prací pošlou tajemníci předsedovi komise pro SZZ ke schválení
 • žádost oponentovi o vypracování posudku zajistí pracoviště

15. 5. – 19. 5.

 • odevzdávání bakalářských prací na sekretariát Kabinetu výuky obecné fyziky (KVOF), Ke Karlovu 3, přízemí, v době 9:00–12:00 a 13:00–15:00
 • odevzdávání před stanoveným termínem je možné po předchozí domluvě na sekretariátě KVOF
 • současně student vloží práci ve formátu PDF, její přílohy a abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém (případně další nezbytné údaje) v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 8/2010 a její doplnění Směrnicí děkana č. 12/2010
 • student doručí na KVOF jeden výtisk práce a předloží potvrzení (viz formulář) o předání druhého výtisku vedoucímu práce a třetího výtisku oponentovi
 • student se přihlásí k SZZ na studijním oddělení po předložení zmíněného potvrzení (v pátek odpoledne nemá studijní oddělení úřední hodiny)

22. 5.

 • předseda komise pro SZZ zkontroluje formální náležitosti prací
 • při nesplnění všech náležitostí může předseda komise práci odmítnout
 • seznam prací, které tyto náležitosti splňují, předseda předá na studijní oddělení

do 12. 6.

 • uzavření studia a kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ na studijním oddělení

12. 6.

 • studijní oddělení náhodným způsobem přiřadí studenty k subkomisím 1–6, a to zpravidla 6 studentů na den ke každé z nich
 • v případě nejasností konzultuje studijní oddělení předsedu komise
 • studijní oddělení zajistí rozeslání jednotlivých oznámení o konání SZZ

do 14. 6.

 • doručení podepsaných posudků vedoucích a oponentů (stačí 1 exemplář) na sekretariát KVOF
 • posudky vedoucího i oponenta obsahují návrh známky
 • existují-li posudky již dříve, doručí je student na KVOF spolu s výtiskem práce
 • vedoucí i oponent vloží nepodepsané posudky v elektronické podobě do SIS, viz Směrnice děkana č. 8/2010

21. 6.

 • konání SZZ v době 9:00–18:00
 • v době 8:30–9:00 si subkomise vyzvednou bakalářské práce s posudky na KVOF
 • seznam subkomisí včetně provedených rezervací poslucháren je součástí rozpisu komisí
 • student se může ze SZZ omluvit před započetím zkoušky a zadáním otázek
 • obhajoba bakalářské práce probíhá zpravidla pomocí formální prezentace s užitím projekční techniky. Délka prezentace musí být do 10 minut, student ji připraví ve formátu PowerPoint nebo PDF a přinese ji buď na USB médiu nebo CD. Technické podrobnosti dohodne s předsedajícím příslušné subkomise.
 • přítomnost oponenta či vedoucího je nezbytná jen v případě, kdy navrhují práci hodnotit stupněm „dobře“ anebo „neprospěl/a“
 • za obhájenou bakalářskou práci se udělí jedna známka
 • dvě ústní otázky se zhodnotí jednou výslednou známkou za ústní část zkoušky
 • závěrem se stanoví jedna známka za celkový průběh SZZ

do 30. 6.

 • předsedající jednotlivých subkomisí odevzdají v listinné podobě na studijní oddělení protokoly o SZZ, podepsané záznamy o průběhu obhajoby, podepsané posudky vedoucího/oponenta a formulář s podpisovými vzory členů subkomise
 • současně vloží záznamy o průběhu obhajob bez svého vlastnoručního podpisu v elektronické podobě do SIS
 • odevzdají jeden výtisk každé bakalářské práce oproti podpisu na předávacím protokolu do knihovny

V Praze dne 5. 3. 2017

prof. J. Podolský, předseda komise pro SZZ