Letní provoz knihovny a přechod na nový knihovní systém

30. 7. 2021

EN below


Z důvodu přechodu na nový knihovní systém budou všechny pobočky knihovny uzavřeny od 12.8. do 5.9. 2021. V tomto termínu nebude možné realizovat žádné výpůjčky, bude možné pouze knihy vracet, a to výhradně prostřednictvím návratových boxů před všemi pobočkami.

Od 1.7. 2021 do 17.9. 2021 jsou všechny pobočky knihovny MFF UK v otevírací době podle letního provozu. Vstup do knihovny se řídí následujícími pravidly (viz Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19):

  • v případě pobytu v knihovně nebo studovně zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95)
  • v případě vstupu do studovny je potřeba prokázat bezinfekčnost (a to buď předložením negativního výsledku antigenního testu ne staršího než 7 dnů, nebo předložením certifikátu Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování starším 14 dnů od aplikace poslední očkovací dávky, nebo předložením čestného prohlášení o prodělání onemocnění Covid-19, od jehož laboratorního prokázání neuplynulo více než 6 měsíců)
  • v obou případech také platí omezení, určující, že v knihovně nebo studovně může pobývat maximálně 1 osoba na 10 m2

Otevírací doba poboček od 1. 7. 2021:

PO 9-13

ST 9-13

PÁ 9-13

Upozorňujeme všechny čtenáře, že na vracení knih mohou využít návratové boxy před knihovnami. Studovny je možno navštívit na všech pobočkách, vstup však bude možný pouze pro studenty a zaměstnance UK, nikoliv pro širokou veřejnost

V knihovně v Troji je možné, po předchozí domluvě, vyzvednutí objednaných knih prostřednictvím skřínek s kódovým zámkem, tyto skřínky jsou 4 a nachází se v prostoru před knihovnou.

Ve zcela výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné i předání objednaných knih před budovou. Distanční výpůjčky jsou nadále v platnosti.

V případě, že obdržíte e-mail s upozorněním na blížící se konec výpůjční lhůty a nemůžete knihy vrátit (jste mimo Prahu), knihy si prodlužte přes své čtenářské konto. Pokud už byl dosažen maximální počet prodloužení, tak napište na e-mail knihovna@knihovna.mff.cuni.cz s žádostí o mimořádné prodloužení.

Kontaktujte nás prosím včas e-mailem i s dalšími problémy (výpůjčky, dlužné částky, e-zdroje, …), rádi pomůžeme problém vyřešit.

Všechny aktuální informace najdete také na Facebooku knihovny.


Library summer operation and transition to the new library system

Due to the transition to the new library system, all branches of our library will be closed from 12 August to 5 September 2021. During this period, no borrowing will be possible; however, you will be allowed to return books, but only through the return boxes located in front of each branch.

From 1 July 2021 to 17 September 2021, all branches of the MFF UK library are open under summer hours. Entrance to the library is governed by the following rules (see Measures regarding the coronavirus SARS-CoV-2 and the COVID-19 disease):

  • in case of staying in the library or study room, the obligation to wear an FFP2 respirator or similar protective equipment (e.g. KN95) remains in force
  • if entering the study room, proof of infection-free status is required (either by presenting a negative antigen test result no older than 7 days, or by presenting a Ministry of Health certificate of vaccination older than 14 days since the last vaccination dose, or by presenting an affidavit of having underwent Covid-19 disease that is less than 6 months old since the laboratory test)
  • in both cases, there is also a restriction that no more than 1 person per 10 m2 may be present in the library or study room

Opening hours:

Mon 9 AM to 1 PM

Wed 9 AM to 1 PM

Fri 9 AM to 1 PM

Please note that all readers may use return boxes in front of each library to return their books. Study rooms can be visited at all departments, but their capacity is limited.

In the library in Troja, it is possible, after previous arrangement, to pick up the ordered books via special lockers equipped with a code lock. There are 4 lockers located in front of the library.

In very exceptional cases, and after previous arrangement only, it is also possible to hand over the ordered books in front of the building. The possibility of distance borrowings is still valid, see Distance loans remain valid.

If you receive an email alerting you to the approaching end of the loan period and you cannot return the books (you are outside Prague), extend the books through your reader account. If the maximum number of extensions has already been reached, then email knihovna@knihovna.mff.cuni.cz to request an extra extension.

Contact us in time also with any other problems (regarding loans, amounts owed, e-resources, etc.). We will be happy to help you resolve the issue.

You can also find all up-to-date information on the Facebook of the Library.