Kurzy ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III

Ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III student mimořádného studia musí absolvovat kurzy Anglický jazyk (NJAZ 090), English for Mathematicians I (NJAZ013) a II (NJAZ096).

Podmínky pro přihlášení ke zkoušce upravuje Zkušební řád KJP MFF UK (UNIcert®), §34 až §41 .

Podání přihlášky ke zkoušce

Pro podání přihlášky ke zkoušce platí některé zásady:

  • Přihláška pro vykonání zkoušky v systému UNIcert® musí být podána písemně na formuláři předepsaném a schváleném zkušebním výborem KJP, a to nejpozději dva měsíce před samotným konáním zkoušky.
  • Spolu s přihláškou přikládá uchazeč kopii výkazu o studiu a kopie záznamů o složení povinných podmínek pro přihlášení ke zkoušce (dle §34 Zkušební řád KJP MFF UK (UNIcert®)).
  • Rozhodnutí o přijetí přihlášky pro vykonání zkoušky, popřípadě rozhodnutí o zamítnutí přihlášky bude uchazeči doručeno formou elektronické pošty, minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Seznam schválených uchazečů bude vyvěšen minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky na oficiální nástěnce Katedry jazykové přípravy MFF UK.
  • Pokud uchazeč u zkoušky v systému UNIcert® neuspěje, může ji opakovat nejdříve za rok. V takovém případě opakuje všechny části zkoušky dle Zkušebního řádu KJP MFF UK (UNIcert®). K opakování zkoušky je nutné znovu podat žádost dle příslušných paragrafů zkušebního řádu.

Další podmínky pro přihlášení ke zkoušce upravuje Zkušební řád KJP MFF UK (UNIcert®), §34 až §41.

Poplatky za výuku a zkoušku

Poplatky za požadované kurzy (NJAZ090, NJAZ013, NJAZ096) v rámci mimořádného studia na MFF UK a poplatek za zkoušku viz Směrnice děkana č. 13/2015. Uchazeč předloží v KJP doklad o zaplacení zkoušky.

Přihlášku ke zkoušce odevzdá uchazeč na Katedře jazykové přípravy MFF UK na předepsaném formuláři spolu se všemi požadovanými doklady (dle §35 a §36 Zkušebního řádu KJP MFF UK (UNIcert®)).