Vyhlášení vnitřní soutěže na realizaci TO

Vedení Matematicko-fyzikální fakulty UK vyhlašuje v souladu s pravidly Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018vnitřní projektovou soutěž v Tematickém okruhu I: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Předložený projekt musí být v souladu s cíli Dlouhodobého záměru MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol vypracovaným ministerstvem pro období 2016 – 2020) a prioritami dlouhodobého záměru vysoké školy a fakulty.

Dle požadavků MŠMT musí návrh projektu obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Název projektu.
  • Označení Tematický okruh I – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  • Jméno řešitele (a příp. spoluřešitele) projektu.
  • Název fakulty: Matematicko-fyzikální fakulta UK.
  • Cíl(e) projektu.
  • Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu.
  • Popis konkrétních kvantitativních a/nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu.
  • Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na INV a NIV.

Předkládané projekty musí být naplánovány na jedno- až tříleté období. Popis projektu musí obsahovat stručné charakteristiky současného stavu, cíle a způsoby řešení, popř. sylabus předmětů/kurzů s vyznačenou inovací. Dále rozpočet projektu a zdůvodnění jednotlivých položek (u NIV: mzdové prostředky, OON, povinné odvody, materiální náklady a služby, cestovné, stipendia). U projektů, které budou realizovány jako víceleté, musí být žádost rozlišitelná dle různých let řešení (jak popisem cílů, tak i finančními požadavky). Režie se u těchto projektů neplánuje.

Maximální (a zároveň celková) částka vyhrazená fakultou ročně na Tematický okruh I je 1 700 tis. Kč, maximální částka vyhrazená na projekt v daném roce je 700 tis. Kč. Požadované prostředky se uvádějí v zaokrouhlení na celé tisíce směrem nahoru. Součástí řešení jsou každoroční zprávy o plnění cílů projektu.

Řešitelem (i příp. spoluřešitelem) projektu musí být akademický pracovník MFF UK nebo student MFF UK. Projekt (v rozsahu maximálně tří stran A4 a finanční tabulky) je nutno podat elektronicky (formát doc, docx nebo pdf) do 25. 9. 2015 (včetně) na adresu proděkana pro rozvoj, prof. RNDr. Ladislava Skrbka, DrSc. (ladislav.skrbek@mff.cuni.cz), a fakultního koordinátora IP a CRP, doc. RNDr. Pavla Svobody, CSc. (pavel.svoboda@mff.cuni.cz).

Komisionální hodnocení podaných projektů proběhne 30. 9. 2015 na zasedání kolegia děkana. Vítězný(é) projekt(y) budou následně odeslán(y) na rektorát UK. Kritériem pro hodnocení bude kompatibilita projektu s prioritami dlouhodobého záměru fakulty a jeho aktualizacemi. Při hodnocení bude dána přednost komplexním projektům. Komise si vyhrazuje právo na finanční krácení podpořených návrhů. O výsledku hodnocení podaných projektů budou současně informováni i řešitelé podaných projektů.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (fakultní koordinátor IP a CRP),
RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (proděkan pro PRopagaci)

Schválil a vyhlašuje:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

Na Albeři 2. září 2015