Mgr. Vladislav Sláma, Ph.D.

Telefon
951551336
E-mail
slamavl@gmail.com