Podklady pro jednání akademického senátu

Vážené členky a členové akademické obce MFF,
na této stránce jsou uveřejňovány materiály, jimiž se zabývá AS.

Materiály k 248. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 18. 3. 2020

 • Závěrka hospodaření MFF UK za rok 2019 (dostupné jen členům AS MFF UK)
 • Strategický záměr MFF UK
  • návrh zprávy o plnění Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2019
  • návrh Aktualizace dlouhodobého strategického záměru MFF UK pro rok 2020
 • Žádost o přidělení poštovní adresy Ke Karlovu 3 pro sídlo studentského spolku (dostupné jen členům AS MFF UK)

Materiály k 247. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 12. 2. 2020

Materiály k 246. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 4. 12. 2019

Materiály k 245. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 13. 11. 2019

Materiály k 244. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 2. 10. 2019

 • Interní dohoda o půjčce, kterou MFF UK poskytne Fakultě humanitních studií UK;
 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2018, vztahující se ke stavbě trojského pavilonu

Materiály k 243. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 29. 5. 2019

Materiály k 242. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 17. 4. 2019

Materiály jsou dostupné pouze členům AS MFF UK.

Materiály k 241. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 27. 3. 2019

Materiály k 240. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 27. 2. 2019

Materiály k 239. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 28. 11. 2018

 • Nebyly dodány žádné pracovní materiály.

Materiály k 238. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 7. 11. 2018

Důvodová zpráva: Vedení MFF UK rozhodlo, že počínaje přijímacím řízením pro akademický rok 2019/2020 nebudou vybírány poplatky za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na MFF UK (typicky jde o posouzení dokladu o předchozím vzdělání). Dle novely Přílohy č. 2 Statutu UK čl. 2 odst. 1 účinné od 1.10.2018 je třeba nově tuto okolnost stanovit opatřením děkana "1. Výše poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu činí dvacet procent základu a zaokrouhluje se na celé desetikoruny dolů. Děkan může opatřením stanovit, že tento poplatek nestanoví a nevybírá."

Materiály k 237. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 10. 10. 2018

Materiály k 236. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 23. 5. 2018

Materiály k 235. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 18. 4. 2018

Materiály k 234. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 28. 3. 2018

 • Veřejná zakázka na vybavení poslucháren MFF UK audiovizuální technikou

Materiály k 233. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 28. 2. 2018

Materiály k 232. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 17. 1. 2018

 • K žádnému projednávanému bodu materiály nejsou

Materiály k 231. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání svolanému na 29. 11. 2017

Materiály k 230. zasedání AS MFF UK

Materiály k zasedání AS svolanému na 15. 11. 2017

 • Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK ve schvalovacím řízení za rok 2016

Materiály k 229. zasedání AS MFF UK

Materiály k 228. zasedání AS MFF UK

 • Návrh podmínek pro přijímací řízení do bakalářského a do navazujícího magisterského studia na MFF UK v akad. roce 2018/2019.

Materiály k 227. zasedání AS MFF UK

Materiály k 226. zasedání AS MFF UK

 • Návrh rozpočtu MFF na rok 2017
  • Textová část (pouze pro členy AS)
  • Úvodní strana (pouze pro členy AS)
  • Tabulky (pouze pro členy AS)
  • Zápis z jednání ekonomické komise (pouze pro členy AS)

Materiály k 224. zasedání AS MFF UK

 • Závěrka hospodaření MFF UK za rok 2016
  • Úvodní strana (pouze pro členy AS)
  • Textová část (pouze pro členy AS)
  • Vybrané ukazatele manažerského účetnictví (pouze pro členy AS)
  • Závěrka v tabulkách (pouze pro členy AS)
  • Zápis s jednání ekonomické komise AS (pouze pro členy AS)

Materiály k 223. zasedání AS MFF UK

Materiály k 222. zasedání AS MFF UK

Materiály k 221. zasedání AS MFF UK

Materiály k 220. zasedání AS MFF UK

 • Záměr děkana provést změnu v obsazení funkce proděkana pro koncepci studia
  • Děkan navrhuje uvolnit doc. Mgr. Petra Kolmana, Ph.D., na jeho vlastní žádost
  • Děkan navrhuje jmenovat doc. RNDr. Vladislava Kuboně, Ph.D.
 • Návrh děkana jmenovat členem vědecké rady MFF UK prof. RNDr. Josefa Málka CSc., DSc.
 • Návrh děkana na jmenování disciplinární komise
  • Děkan navrhuje jmenovat stejné zástupce z akademické obce jako jsou ve stávající komisi:
   • Členové: Mirko Rokyta, Pavel Toepfer
   • Náhradníci: Jiří Podolský, Petr Kolman
   • Zastoupení studentů dodá SKAS
 • Určení delegátů AS do konkurzních komisí
  • Konkursy ještě nejsou vypsány
  • Každá sekce bude obsazovat alespoň jedno místo

Materiály k 219. zasedání AS MFF UK

Materiály k 218. zasedání AS MFF UK

 • Návrh fyzikální sekce na zřízení nového pracoviště Počítačová síť Troja

Materiály k 217. zasedání AS MFF UK

 • Rozpočet MFF UK na rok 2016
  • Návrh rozpisu dotace pro rok 2016 a provozní a kapitálový rozpočet (pouze pro členy AS)
  • Tabulky (pouze pro členy AS)
  • Zápis ekonomické komise (pouze pro členy AS)
  • Textová část (aktualizace) (pouze pro členy AS)
  • Tabulková část (aktualizace) (pouze pro členy AS)

Materiály k 216. zasedání AS MFF UK

 • Zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2015
 • Návrh Aktualizace dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2016
 • Záverka hospodaření MFF UK k 31.12.2015
  • Textová část (pouze pro členy AS)
  • Tabulky (pouze pro členy AS)
  • Vybrané ukazatele manažerského účetnictví (pouze pro členy AS)
  • Zápis z jednání EK (pouze pro členy AS)
 • Návrh na novou směrnici děkana Stanovení výše úhrad od absolventů a  bývalých studentů MFF UK
 • Návrh na novou směrnici děkana Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK

Materiály k 215. zasedání AS MFF UK

 • Návrh Dlouhodoběho záměru MFF UK na léta 2016—2020

Materiály k 213. zasedání AS MFF UK

 • Návrh podmínek pro příjimací řízení do doktorského studia, akademický rok 2016/2017
 • Závěrka hospodaření Matematicko-fyzikální fakulty k 30. 9. 2015 — pro potřeby ekonomické komise AS
  • Zpráva (dokument pouze pro členy AS)
  • Tabulková část (dokument pouze pro členy AS)
  • Stavební akce (dokument pouze pro členy AS)
 • Výsledky jednání Ekonomické komise
  • Zápis z jednání EK (dokument pouze pro členy AS)
  • Závěrka hospodaření MFF UK (dokument pouze pro členy AS)
 • Návrh na převedení hospodářského výsledku MFF UK ve schvalovacím řízení za rok 2014

Materiály k 212. zasedání AS MFF UK

 • Přehled výběrových řízení
 • Zpráva M. Rokyty o výsledcích dvanáctibodového testu na Albeři

Materiály k 211. zasedání AS MFF UK

 • Žádost o prodloužení akreditace některých bakalářských a  magisterských studijních programů na dostudování.

Materiály k 210. zasedání AS MFF UK

 • Návrh výroční zprávy fakulty za rok 2014

Materiály k 209. zasedání AS MFF UK

 • Rozpočet na rok 2015
  • Textová část (pouze pro členy AS)
  • Tabulky (pouze pro členy AS)
  • Zápis z jednání EK (pouze pro členy AS)

Materiály k 208. zasedání AS MFF UK

 • Novela Organizačního řádu MFF UK (druhé čtení)
  • Stanvisko legislativní komise (pouze pro členy AS)

Materiály k 207. zasedání AS MFF UK

 • Návrh aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2015

Materiály k 206. zasedání AS MFF UK

 • Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK pro rok 2014

Materiály ke 205. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 204. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 201. zasedání AS MFF UK

Materiály ke 200. zasedání AS MFF UK

 • Materiály k rozpočtu pro rok 2014
  • poskytnuté vedením fakulty v řádném termínu:
   • Pravidla tvorby rozpočtu (dokument určen pouze pro členy senátu)
   • Rozpočet – tabulková část (dokument určen pouze pro členy senátu)
   • Rozpočet – textová část (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • poskytnuté předsedou ekonomické komise dne 8. dubna 2014 – upravené:
   • Zápis z jednání Ekonomické komise (dokument určen pouze pro členy senátu)
   • Rozpočet – tabulková část (dokument určen pouze pro členy senátu)
   • Rozpočet – textová část (dokument určen pouze pro členy senátu)
 • Akreditace studijního programu Bioinformatika
  • Předkládací zpráva (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Kompletní žádost (dokument určen pouze pro členy senátu)

Materiály ke 199. zasedání AS MFF UK

 • Principy tvorby rozpočtu MFF UK v roce 2014 (dokument určen pouze pro členy senátu)
 • Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2014 (dokument určen pouze pro členy senátu)
 • Informace k investiční akci Kampus Albertov:
  • Plánované zapojení MFF (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Globcentrum – nosné směry výzkumu (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Globcentrum – odhad prostorových potřeb (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Globcentrum – přístroje (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Biocentrum – centrální servisy (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Biocentrum – týmy (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Biocentrum – plochy celkem (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Plochy laboratoří (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Týmy – další materiály (dokument určen pouze pro členy senátu)
 • Spotřeby energií (pro závěrku hospodaření za loňský rok)
 • Podklady k Závěrce hospodaření MFF UK za rok 2013
  • Textová část závěrky (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Závěrka v tabulkách
  • Vybrané ukazatele manažerského účetnictví (dokument určen pouze pro členy senátu)
  • Zápis z jednání Ekonomické komise AS (dokument určen pouze pro členy senátu)

Materiály ke 198. zasedání AS MFF UK

ve středu 15. 1. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3. 

Materiály budou průběžně doplňovány.

Materiály ke 197. zasedání AS MFF UK

ve středu 11. 12. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 196. zasedání AS MFF UK

ve středu 27. 11. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3. 

Materiály ke 195. zasedání AS MFF UK

ve středu 6. 11. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Hlasování o podpoře kandidátů na rektora na 194. zasedání AS MFF UK dne 9. října 2013

Dopis předsedy Akademického senátu MFF UK doc. RNDr. J. Dolejšího, CSc., předsedovi Akademického senátu UK prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc.

Zápis ze 194. zasedání AS MFF UK (pro hlasování o podpoře kandidátů viz dvanáctý bod jednání).

Pozvánka na předvolební zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na pátek 18. října 2013 od 10:00 hod. do Modré posluchárny, Celetná 20 (2. patro), místnost 140

Materiály ke 194. zasedání AS MFF UK

ve středu 9. 10. 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 193. zasedání AS MFF UK

ve středu 12. června 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Zajímavé k přečtení

Materiály ke 192. zasedání AS MFF UK

ve středu 15. května 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Návrh změn vnitřních předpisů UK – vnitřní mzdový předpis, Statut UK (znaky UK a fakult)

Materiály ke 191. zasedání AS MFF UK

ve středu 3. dubna 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

 • Návrh rozpočtu MFF UK na rok 2013
  • Tabulková část
  • Návrh rozpisu dotace pro rok 2013 a provozní a kapitálový rozpočet
  • Navýšení rozpočtové kapitoly na propagaci a reprezentaci pro rok 2013
  • Bilance sekcí
  • Zápis z jednání EK k Návrhu rozpočtu Matematicko-fyzikální fakulty na rok 2013

Dotčenými předpisy jsou Statut UK, Studijní a zkušební řád UK a Stipendijní řád UK.

Lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí UK je do 12. dubna 2013.

Citace z průvodního emailu zaslaném dne 13. března 2013 tajemníkem AS UK, Mgr. Danielem Ferancem, Ph.D.

Návrhy změn Statutu UK jsou totožné (ve znění pozměňovacích návrhů schválených plénem senátu 18. ledna 2013) s prvními dvěma částmi návrhu změny Statutu UK (čj. 116a/2013), který nebyl schválen na zasedání AS UK dne 18. ledna 2013 (pro návrh se vyslovilo 35 ze 42 přítomných, ke schválení scházel jeden hlas). V případě těchto návrhů si Vám dovoluji připomenout stanoviska k uvedeným částem této změny Statutu UK (čj. 116a/2013) a požádat Vás o vyjádření v případě, že došlo ke změně Vašeho stanoviska.

Materiály ke 190. zasedání AS MFF UK

ve čtvrtek 7. března 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3. 

Zajímavé k přečtení

Materiály ke 189. zasedání AS MFF UK

9. ledna 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály ke 188. zasedání AS MFF UK

5. prosince 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

 • "Ustanovení pozice proděkana pro public relations (PR) a reorganizace aktivit PR.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.":[https://www.mff.cuni.cz/…20AS_def.rtf]

Materiály ke 187. zasedání AS MFF UK

14. listopadu 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k mimořádnému 186. zasedání AS MFF UK

17. října 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 185. zasedání AS MFF UK

2. října 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 184. zasedání AS MFF UK

27. června 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 183. zasedání AS MFF UK

30. května 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 181. zasedání AS MFF UK

4. dubna 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3.

Materiály k 180. zasedání AS MFF UK

7. března 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. M250 v budově Ke Karlovu 3. 

 • Zápis ze 179. zasedání
 • Účetní závěrka za rok 2011
  • Závěrka hospodaření (neveřejné)
  • Tabulky (neveřejné)
  • Zápis z Ekonomické komise (neveřejné)
 • Návrh změn NMgr. Informatika
  • Průvodní dopis (neveřejné)
  • I1 (neveřejné)
  • I2 (neveřejné)
  • I3 (neveřejné)
  • I3 - porovnání (neveřejné)
 • K přijímacím zkouškám

Diskuze o zkušenostech s dvoustupňovým studiem

Dokumenty k diskuzi o zkušenostech s dvoustupňovým studiem jsou dostupné pouze z fakultní domény.

Diskuze o povinnosti tělesné výchovy

Na březnovém zasedání AS MFF a zasedání studijní komise AS proběhla diskuze o tom, zda má být tělesná výchova na MFF povinným předmětem. Po dohodě hlavních účastníků byla další debata odložena přibližně na jaro 2009.

V následujích souborech předkládáme k veřejné diskuzi hlavní argumenty obou stran a relevantní materiály.

doc. P. Krtouš: úvod, shrnutí, odklad diskuze.

PaedDr. S. Stehno: argumenty, analýza TV testů, počty neplavců.

SKAS vyzval studenty, aby zaujali k této otázce svůj postoj. S názory některých z nich se můžete seznámit na stránkách SKAS.