Věda a zahraniční styky

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Veřejná soutěž GAČR 2018 Podání návrhu 30. 3. 2017 6. 4. 2017 Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se zadávací dokumentací na formulářích webové aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve formátu PDF se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí. Částka způsobilých doplňkových (režijních) nákladů se stanoví jako 20 % z celkových uznaných neinvestičních nákladů (bez ohledu na zavádějící nápovědu v GRIS) a odvody pro rok 2018 počítejte ve výši 35,5 % (soc. + zdrav. poj. 34 % + SF 1,5 %).
Fond mobility – jarní výzva 2017 Podání žádosti 23. 3. 2017 30. 3. 2017 Žádosti se vyplňují prostřednictvím aplikace dostupné z linku: http://www.cuni.cz/UK-247.html Z aplikace po vyplnění všech údajů vygenerujte formulář žádosti a spolu s povinnými přílohami (uvedenými na konci formuláře) zašlete na OVZS ve 2 kopiích, na jedné z nich je potřeba zajistit podpis správce zdroje dofinancování, podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
GAČR – závěrečné zprávy Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Závěrečné zprávy prosím doručte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 24. 1. 2017. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
GAČR – dílčí zprávy za rok 2016 Podání zprávy 10. 1. 2017 16. 1. 2017 Zprávy prosím doručte v elektronické formě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 10. 1. 2017. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
MŠMT – Periodické zprávy za rok 2016 – V4 + Japonsko Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Vyplněný formulář průběžné zprávy zasílejte na OVZS k internímu termínu, zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.
MŠMT INGO II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT KONTAKT II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT COST – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT EUPRO – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
SVV 2017 nové návrhy Podání návrhu 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Návrhy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Součástí návrhu je popis projektu a strukturovaný životopis hl. řešitele vč. seznamu 10 nejvýznamnějších publikací za posledních 10 let, a to i u návrhu konference.
SVV 2016 závěrečné zprávy Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Nedílnou součástí zprávy je slovní zhodnocení projektu a seznam publikačních a jiných výstupů.
MŠMT Mobility PEZ a ZAZ Podání zprávy 6. 1. 2017 15. 1. 2017 Zprávy včetně příloh se odevzdávají jak v tištěné podobě (prosím odevzdat na OVZS k internímu termínu), tak v elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Výkaz uznaných nákladů má být podepsán hospodářským oddělením.
GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2017 23. 1. 2017 Žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání ZZ 29. 3. 2017 6. 4. 2017 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2016.
Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Hamburk v rámci meziuniverzitní spolupráce 2017 Podání přihlášek 8. 12. 2016 15. 12. 2016 Uchazeči předloží na OVZS vyplněný pracovní program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině.
Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv pro akademický rok 2017/2018 – rozpis kvót Podání přihlášek Dle jednotlivých zemí   Zájemci předloží ve dvou vyhotoveních: přihlášku potvrzenou fakultou, studijní záměr a studijní průměr.

© 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.