Věda a zahraniční styky

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Veřejná soutěž GAČR 2018 Podání návrhu 30. 3. 2017 6. 4. 2017 Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se zadávací dokumentací na formulářích webové aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve formátu PDF se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí. Částka způsobilých doplňkových (režijních) nákladů se stanoví jako 20 % z celkových uznaných neinvestičních nákladů (bez ohledu na zavádějící nápovědu v GRIS) a odvody pro rok 2018 počítejte ve výši 35,5 % (soc. + zdrav. poj. 34 % + SF 1,5 %).
Fond mobility – jarní výzva 2017 Podání žádosti 23. 3. 2017 30. 3. 2017 Žádosti se vyplňují prostřednictvím aplikace dostupné z linku: http://www.cuni.cz/UK-247.html Z aplikace po vyplnění všech údajů vygenerujte formulář žádosti a spolu s povinnými přílohami (uvedenými na konci formuláře) zašlete na OVZS ve 2 kopiích, na jedné z nich je potřeba zajistit podpis správce zdroje dofinancování, podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
GAUK – závěrečné zprávy Podání ZZ 29. 3. 2017 6. 4. 2017 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2016.
Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv pro akademický rok 2017/2018 – rozpis kvót Podání přihlášek Dle jednotlivých zemí   Zájemci předloží ve dvou vyhotoveních: přihlášku potvrzenou fakultou, studijní záměr a studijní průměr.

© 2013–2016 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.